Forsiden

Høringssvar fra Gjerdrum kommune

Høring ny kommunelov fra Gjerdrum kommune

Dato: 05.10.2016

Svartype: Med merknad

Vedtak:

 

1) Gjerdrum kommune mener utvalget har gjort et godt og grundig arbeid.

2) Gjerdrum kommune anbefaler at utkast til ny kommunelov vedtas. Særlig ser kommunen positivt på at lovfestingen av det kommunale selvstyret og prinsippene for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale og fylkeskommunale selvstyret, følges opp i tråd med endringene i Grunnloven.

3) Gjerdrum kommune ønsker følgende endringer i lovteksten:

a) §2-2 endres slik at handlingsrommet (siste ledd i lovforslaget) kommer innledningsvis, og begrensningen til nasjonaløkonomisk politikk (førsteledd i lovforslaget), kommer til slutt i bestemmelsen.

b) §5-2 siste ledd, siste setning endres, slik at lovpålagte oppgaver kan delegeres eget rettssubjekt, dersom dette ikke strider mot lov.

c) §7-6: gjeldende rett videreføres når det gjelder kjønnsbestemmelse i valgoppgjør ved forholdsvalg 

d) Innholdet i §27 i gjeldende lov opprettholdes og innarbeides i passende paragraf

e) §25-1, 1. ledd, endres slik: Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen skal føre systematisk kontroll for å sikre at lover, forskrifter og vedtak følges i administrasjonens virksomhet.

f) §25-2: Det skal rapporteres om internkontroll og statlige tilsyn i årsberetningen

g) §26-1 (og kap. 26) utgår

h) §24-7, forslaget i pkt. 3h) utgår   

Vedlegg