Forsiden

Høringssvar fra Sola kommune

Høring - forslag til ny kommunelov

Dato: 22.09.2016

Svartype: Med merknad

MELDING OM POLITISK VEDTAK- HØRING- FORSLAG TIL NY KOMMUNELOV

Formannskapet i Sola behandlet i møte 20.09.2016s ak8 9/ 1. Følgende høringsuttalelse gis.

1. Sola kommune vil for det vesentligste gi sin tilslutning til Kommunelovutvalgets innstilling (N OU 2016:4).

2. Sola kommune vil særlig uttrykke tilslutning til følgende elementer i lovforslaget:

- ny formålsbestemmelse(§ 1- 1 ) med vektlegging av det kommunale selvstyret, og lovfesting av prinsippene for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale og fylkeskommunale selvstyret (§2 - 2).

- utvidet innsynsrett i saksdokumenter for folkevalgte organer, men med samtidig taushetsplikt for opplysninger i saksdokumenter som er unntatt offentlighet etter offentlighetslovens« kan»- bestemmelser( lovforslaget§ 8- 3 ).

Taushetsplikten for folkevalgte etter lovforslagets § 8-3, siste ledd bør imidlertid ikke avgrenses til de tilfeller hvor det folkevalgte organet krever utvidet innsyn, men også omfatte de tilfeller hvor administrasjonen lojalt fremlegger opplysningene uoppfordret av hensyn til å få sakens å godt opplyst som mulig, men hvor administrasjonen etter en nødvendighetsvurdering har unntatt opplysningene fra allmennhetens innsyn etter offentlighetslovens «kan»- bestemmelser (særlig etter offl. §§23 og 24).

Det folkevalgte organet må imidlertid, etter en avveining av de motstridende hensyn, kunne bestemme at opplysningene likevel ikke skal unntas offentlighet.

- en klarere grenseoppgang mellom politikk og administrasjon, herunder klargjøringen av rådmannens « løpende personalansvar» jf lovforslagets§ 13- 1, siste ledd

3. Kommunelovens til enhver tid gjeldende økonomibestemmelser har særlig stor betydning for kommunene, og Sola kommune vil særlig uttrykke tilslutning til følgende elementer i lovforslaget:

- lovfesting av en generalbestemmelses om slår fast at kommunene skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnene blir ivaretatt over tid.

- forslaget om å lovfeste plikt til å benytte finansielle måltall som verktøy for den langsiktige styringen av kommunens økonomi

- forslaget om å innføre plikt til å utarbeide et samlet regnskap for kommunen som en juridisk enhet dvs. et samlet konsolidert regnskap. Frist for innlevering av konsolidert regnskap bør være minst en måned senere enn frist for innlevering av kommunens regnskap. Kommunen vil likevel presisere at et slik plikt vil kreve mer av ressurser både ved utarbeidelse av årsregnskap og årsberetning.

- forslaget om kun forenklet beregningsmetode for minimumsavdrag. Sola kommune er uenig med utvalgets forslag om at regnskapsmessig avsetning av minimumsavdrag ikke er tilstrekkelig men at avdraget må betales årlig. Kommunen foreslår at dagens praksis med avsetninger videreføres samt at frist for betaling settes til 30/6 det påfølgende år.

Sola kommune mener at nye regler om inndekninga v regnskapsmessig merforbruk og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk kan oppfattes som en detaljstyring fra statlig hold, noe som undergraver utvalgets intensjon om styrket kommunalt selvstyre. Sola kommune mener at det bør fortsatt være opp til kommunestyret å bestemme disponering av regnskapsmessig mindreforbruk samt inndekning av regnskapsmessig merforbruk.

4. Sola kommune ønsker å beholde dagens regler for kjønnsbalanse ved forholdstallsvalg.

5. Sola kommune støtter ikke forslaget om at medlemmer av kommunestyret ikke kan velges til styret i kommunale foretak (lovforslaget § 9 – 5, 2. ledd).

Vedlegg