Forsiden

Høringssvar fra Notodden kommune

Ny kommunelov - høringsuttalelse fra Notodden kommunestyre

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

De foreslåtte endringer i forslag til ny kommunelov anses å være i tråd med praksis og ønsket utvikling, men Notodden kommunestyre har følgende merknader/forslag:

  1. Dagens formålsbestemmelse (§1-1) videreføres med vekt på å beholde ordet ”folkestyre” slik mindretallet foreslår.
  2. I § 5-5 tas det inn et nytt avsnitt: ”Det kan opprettes utvalg med representanter både for folkevalgte, administrasjon og de tillitsvalgte/ansatte for å drive utviklingsarbeid i kommunen og derved styrke det helhetlige samfunnsansvaret.
  3. Tross strenge krav til å kunne avsette en ordfører, vil kommunestyret støtte mindretallets forslag til § 7 – 11.
  4. Dersom spørsmål om innføring av parlamentarisme oppstår, bør en innføring ha støtte fra 2/3 av kommunestyret. Oppnevning av politiske stillinger knyttet til et byråd må godkjennes av kommunestyret.
  5. Forslaget om å øke kravet til antall underskrifter ved innbyggerforslag (§ 12-1) støttes ikke. Gjeldende bestemmelse videreføres.
  6. Stillingsbetegnelsen for sjefen for kommunens administrasjon (rådmann) bør reflektere at kommunen er en folkevalgt ikke-kommersiell enhet. Tittelen skal være kjønnsnøytral (§ 13-1) – f.eks. administrasjonssjef. (Ikke mindretallsforslag)
  7. Revisjon er et viktig kontrollorgan for kommunene og den bør ikke settes ut. Derfor bør muligheten til å inngå avtale med annen revisor tas ut i samsvar med mindretallets forslag (§ 24-1 og 23-7).