Forsiden

Høringssvar fra Nedre Eiker kommune

Høringssvar fra Nedre Eiker kommune

Dato: 08.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedtak i Kommunestyret - 07.09.2016:

 

Nedre Eiker kommune ser det som positivt at kommunalt selvstyre lovfestes, og støtter hovedtrekkene hva angår foreslåtte endringer i kommuneloven.

 

Til kapittel 7 Antall underskrifter: Departementet beregner et forholdstall ut fra kommunestørrelse.

 

Kommunen støtter mindretallets syn hva angår muligheten for å lukke møter i forbindelse med saksforberedende opplæring. Vi støtter mindretallets syn i kravet til at kjønnsbalanse ved forholdsvalg skal gjelde når man ser organet under ett.

 

Nedre Eiker kommune støtter flertallets syn når det gjelder rettsvirkningen av kompetanseoverskridelse. Etter vår vurdering bør regelverket i denne sammenheng være lik for all offentlig virksomhet, hvilket tilsier at det ikke bør lovfestes særskilte ugyldighetsregler for kommunal virksomhet.

 

Nedre Eiker kommune støtter forslaget fra flertallet om at fylkesmannen bør gis beslutningsmyndighet til å koordinere statlige tilsyn. Dersom omfanget av den samlede tilsynsvirksomheten blir for stor, kan dette føre til at tjenesteutviklingen stopper opp. Etter vår vurdering vil foreslått ordning bidra til mindre belastning og mer effektiv gjennomføring av statlige tilsyn.

 

Nedre Eiker kommune foreslår at direktevalg av ordfører avskaffes.

 

Nedre Eiker kommune støtter ikke forslaget om å gjøre tittel å lederen for kommunens administrasjon kjønnsnøytral.

 

Nedre Eiker kommune vil for øvrig understreke betydningen av at departementet igangsetter harmonisering av beslektede lover. Et eksempel på dette er kravene i valgloven til antall underskrifter på listeforslag fra uregistrerte (nye) partier.