Forsiden

Høringssvar fra Salten Regionråd

Høringsinnspill NOU 2016-4 Ny kommunelov

Dato: 27.09.2016

Svartype: Uten merknad

Salten Regionråd viser til NOU2016:4 Ny kommunelov, og ønsker å komme med følgende høringsuttalelse særlig knyttet til endringsforslagene for § 27-virksomheter:

Salten Regionråd støtter utvalgets forslag om at den nye kommuneloven bør inneholde en bestemmelse som fastslår at kommuner kan samarbeide med hverandre for å løse felles oppgaver, jf. ny § 17-1.

Salten Regionråd støtter forslaget om at regionråd skal få en egen lovbestemmelse i ny kommunelov, jf. ny § 18-1, samt de øvrige foreslåtte bestemmelsene i kap. 18 i forslag til ny kommunelov.

Salten Regionråd støtter derimot ikke forslaget om kommunalt oppgavefellesskap i forslaget da dette innebærer en innskrenkning i forhold til dagens regler om § 27 samarbeid med hensyn til organisering. Salten Regionråd mener det ikke er behov for å endre reglene knyttet til representasjon i styret. Forslaget om å lovfeste krav til representasjon i styret vil innebære at en gir slipp på dagens fleksibilitet for kommunene til selv å finne velegnede løsninger. Dette er også i tråd med Kommunenes sentralforbund sin vurdering og anbefaling av forslaget om kommunalt oppgavefellesskap.

Salten Regionråd støtter forslaget til ny § 19-2 om å klargjøre det økonomiske ansvaret og at det kreves at det skal tas stilling til om oppgavefelleskapet skal være et eget rettssubjekt eller ikke, jfr. ny § 19-4.

Salten Regionråd støtter forslaget om å lovfeste krav om eget regnskap både for regionråd og kommunale oppgavefelleskap, jfr. ny § 14-8. Dette gjelder uavhengig av om det kommunale oppgavefellesskapet er eget rettssubjekt eller ikke. Et lovfestet krav om eget regnskap vil kunne hindre mistanke om kryss-subsidiering og sikre tillitten til kommunens virksomhet.

Vedlegg