Forsiden

Høringssvar fra Lødingen kommune

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Lødingen, 6.oktober 2016

 

Høringsuttalelse fra Lødingen kommune vedr forslag til ny Kommunelov.

 

Lødingen kommune viser til mottatt brev av 06.04.16 og har vurdert lovutvalgets forslag og intensjoner til kommunelov. Vi vil som ønsket i brevet gi vår tilbakemelding pr kapittel.

Innledningsvis vil vi dog gi noen generelle kommentarer. Forslaget er omfattende og tar opp en rekke forhold som kommunestyret ser som positive. Det gjelder lokal valgfrihet, folkevalgtes rettigheter, kjønnsnøytral tittel på kommunens administrative leder, meroffentlighet og et organs mulighet til økt innsikt i saker unntatt offentlighet inkl presisert taushetsplikt. Lødingen kommune har valgt å kommentere forslag som vi ikke er enig i samt gi vår positive tilbakemelding på de forslag som vi fra vårt ståsted ser som de viktigste forbedringene i forhold til dagens lov.

NOU Kap 3 og 4
Lødingen kommune ser det som positivt at det i formålsparagrafen i loven slås fast at loven skal fremme det kommunale selvstyret. Prinsippet at begrensninger i det lokale selvstyret skal være hjemlet i lov mener vi er bra. Vi mener at loven kunne vært tydeligere når det gjelder sammenhengen mellom muligheten for selvstyre og nødvendigheten av frie inntekter.

NOU kap 7
Lødingen kommune støtter ikke forslaget om en økning i antall underskrifter fra 2 til 8 % for at et innbyggerforslag skal komme på den politiske dagsorden. Ut fra den erfaring man har med dette fremstår forslaget som en unødig innskrenking i muligheten til innbyggerdeltakelse i lokaldemokratiet. Lødingen kommune støtter forslaget om at folkeavstemninger fortsatt skal ha form av å være rådgivende.

NOU kap 8
Lødingen kommune mener det er viktig at man beholder muligheten til at kommunestyret eller et annet folkevalgt organ kan arbeide med viktige lokale saker eller nedsette arbeidsgrupper uten krav til administrativ saksbehandling når det ikke skal fattes formelle besltuninger. Forslaget om at kommunen ikke skal kunne overlate lovpålagte til eksterne organ med mindre dette er hjemlet i lov vill kunne gi uheldige begrensninger i kommunens mulighet til å organisere slike oppgaver f.eks. ved interkommunalt samarbeid. Lødingen kommune støtter forslaget om at administrativ leders ansvar for forsvarlig utredning av saker til folkevalgte organer presiseres. Det er bra at administrativ leder får større ansvar for å gjøre folkevalgte organ oppmerksom på særskilte iverksettelsesutfordringer av vedtak. Det er også positivt at administrasjonssjefens personalansvar for den enkelte ansatte blir lovfestet.

NOU kap 10
Lødingen kommune vurderer det som positivt at den enkelte kommune gis mulighet til å gjennomføre direkte valg av ordfører ved at kommunestyret kan beslutte dette. At ordfører gis mulighet til å opprette utvalg på eget initiativ kan bidra til at man ved behov enkelt kan oppnevne politiske ad hoc utvalg for bestemte behov.

NOU kap 11
Lødingen kommune støtter forslaget om at kommunestyret minst en gang i valgperioden skal utarbeide en eierskapsmelding for virksomhet som drives i selskaper. Lødingen kommune støtter ikke forslaget om at medlemmer av kommunestyret ikke skal kunne velges til styremedlemmer i kommunale foretak da disse selskapene ikke er egne rettssubjekt. Det bhør også presiseres at styret i et kommunalt foretak ikke er et folkevalgt organ.

NOU kap 13
Lødingen kommune er skeptisk til forslaget om at man setter absolutt krav til kjønnsbalanse i et utvalg som helhet og ikke til den enkelte liste som i dag Dette kan medføre at man i noen tilfeller vil oppleve at noen partier kan tvinge frem andre partier til å velge inn en kandidat av et bestemt kjønn.

NOU kap 15
Lødingen kommune er positiv til at kommunestyret som organ får utvidet innsynsrett til dokumenter i saker som det har behandling. En lovfesting av hva som gjelder for dette temaet vil også være avklarende da det i dag hersker en del uklarhet på området.

NOU kap 18
Lødingen kommune mener at forslaget om hvordan kommuner kan samarbeide hverandre ikke ivaretar den løsning for interkommunalt samarbeid som i dagens lov er hjemlet i § 27 på en god nok måte. Når det gjelder forslagene om at det lovfestes krav til egne regnskap for regionråd og kommunalt oppgavefellesskap så støttes dette. Det samme gjelder kravet til at man skal ta stilling til om et oppgavefelleskap skal være eget rettssubjekt eller ei.

NOU kap 19
Lødingen kommune ser med bekymring på at nye regler for beregning av minimumsavdrag på lån kan innebære en økning i denne post for den enkelte kommune uten at det er begrunnet i reelle økonomiske fakta. Vår erfaring tilsier at dagens ordning fungerer tilfredsstillende og gir en god balanse mellom innbetalinger og avskrivninger. Vi støtter forslaget om at merforbruk først skal dekkes av disposisjonsfond og at mindreforbruk tilsvarende skal overføres til disposisjonsfond før årsregnskapet avsluttes.

NOU kap 23
At man viderefører kommunestyrets overordnede ansvar for all kommunal virksomhet er bra. Lødingen kommune støtter forslaget om at kommunene gis anledning til rettslig prøving av statsforvaltningens overprøving av vedtak fattet av kommunen.

NOU kap 24
Lødingen kommune er usikker på om forslaget om å øke kravet til antall medlemmer i kontrollutvalget fra 3 til 5 er tjenlig. I kommuner med små politiske miljøer og små kommunestyrer tror vi det er tilstrekkelig med 3 medlemmer. Det vil i mange tilfelle kunne være utfordrende å finne gode kandidater som tilfredsstiller de øvrige krav til medlemskap i et kontrollutvalg. Et alternativ til dagens ordning og den foreslåtte grense på 5 kan være at man graderer kravet til størrelse opp mot størrelse på kommunestyret, med et minimum på 3. Lødingen kommune støtter forslaget om at kravet til internkontroll blir styrket i kommuneloven og tas tydeligere inn i denne og bort fra den enkelte særlov. Dette vil helt klart kunne bidra til at internkontrollen blir en mer integrert del av kommunens virksomhetsstyring og ordinære ledelse.

NOU kap 26
Lødingen kommune støtter forslaget om at regnskapsrevisor rolle i bevilgningskontrollen utvides noe. Dette vil bidra til at det i den finansielle revisjon vil bli sterkere fokus på at regnskapsmessige disposisjoner har hjemmel i kommunestyrets budsjettbevilgning.

NOU kap 28
Lødingen kommune støtter forslaget om at kommuneloven bør innholde en bestemmelse for gjennomføring av kommunalt tilsyn. Dette er en god måte å synliggjøre kravet til likebehandling og uavhengighet i kontroller og vil kunne bidra til fokus på integritet og skape større tillit blant befolkningen.

Avslutningsvis vil Lødingen kommune gi uttrykk for at det er positivt at man nå gjennomfører en total revisjon av Kommuneloven og gir den et mer tidsriktig innhold, og at man har ambisjon om i ettertid å tilpasse gjeldende særlovgivning til den nye loven

Med hilsen Lødingen kommune