Forsiden

Høringssvar fra Sandnes kommune

Sandnes kommune høringssvar

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Sandnes kommune sender med dette inn høringssvar i forkant av politisk behandling i Sandnes Bystyret 18.10. Det politiske saken er derfor vedlagt høringssvaret. Etter avtale, ettersendes eventuelt revidert høringssvar umiddelbart etter politisk behandling.

Sandnes kommune vil for det vesentligste gi sin tilslutning til fremlagt NOU, under følger høringsinnspill inndelt etter utredningens kapitler.

Kapittel 3: Formål
Sandnes kommune støtter forslaget til ny formålsbestemmelse, og særlig er det positivt at en del av formålet med loven er å fremme det kommunale selvstyre. Innholdet i formålsbestemmelsen vil kunne få betydning for tolkingen av kommunelovens øvrige bestemmelser.

Kapittel 4: Kommunalt selvstyre
Sandnes kommune støtter forslaget til en lovfesting av det kommunale selvstyre og lovfesting av prinsipper for forholdet mellom stat og kommune (forholdsmessighetsprinsippet, nærhetsprinsippet og finansieringsprinsippet). Kommunen vil allikevel påpeke at en slik lovfesting i seg selv ikke medfører økt kommunalt selvstyre. Det er derfor viktig at hensynet til kommunalt selvstyre alltid vektes tungt bår det vurderes ny lovgivning som medfører økt statlig styring av kommunene. En lovfesting av det kommunale selvstyre vil forhåpentligvis bidra til dette.

Kapittel 7: innbyggerinvolvering
Sandnes kommune støtter forslaget til at hovedregel bør være at åtte prosent av innbyggerne må skrive under på et innbyggerforslag, mot to prosent i dag. Dette vil gi økt mulighet for gjennomslag i folkevalgte organer og ordningen vil med dette få mer legitimitet.

Kapittel 9: Parlamentarisme
Sandnes kommune støtter forslaget om en gjeninnføring av kravet om kvalifisert flertall på 2/3 av stemmene i bystyret for å innføre parlamentarisme. Kravet er naturlig siden innføringen av en slik modell vil ha store følger for kommunen. Sandnes kommune har utredet mulig parlamentarisk styringsmodell for kommunen, og hvis slik modell var blitt innført ville det vært viktig med en bred politisk støtte som et kvalifisert flertall ville gi. 

Kapittel 11: Kommunale foretak
Sandnes kommune støtter ikke forslaget om å innføre begrensninger i valgbarheten for styrene i kommunale foretak ved at medlemmer av kommunestyret, fylkestinget eller daglig leder ikke kan være leder eller medlemmer av styret. En slik ordning vil føre til en mangel på forståelse mellom politiske forventninger og krav til styret. Sandnes kommunes erfaring med styrer i kommunale foretak sammensatt av folkevalgte fra bystyret og eksterne medlemmer er positiv, og gir god kompetanse og politisk forståelse i foretakenes styrer.

Kapittel 15: Utvidet innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte
Sandnes kommune støtter forslaget om utvidet innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte. Bystyret har det overordnete ansvaret for hele den kommunale virksomheten, og det er derfor naturlig at de for å kunne ivareta dette ansvaret har rett til innsyn i alle kommunens saker. Øvrige folkevalgte organer vil ha et ansvar på sine saksområder og således bør også disse ha nødvendig innsynsrett i sitt saksområde.

Det er fornuftig at det foreslås en taushetsplikt for opplysninger som kommunen har unntatt etter offentlighetsloven, selv om dette ikke dreier seg om taushetsbelagte opplysninger. Dette kan f.eks. være av hensyn til kommunens økonomi-, lønns- eller personalforvaltning eller fordi dokumentet er unntatt som internt dokument. Hvis ikke en innfører en slik taushetsplikt kan det medføre at folkevalgte organer er mer forsiktige med å be om innsyn i dokumenter fordi et slikt innsyn medfører at dokumentet kan bli offentlig for allmennheten.

Kapittel 18: Interkommunalt samarbeid
Sandnes kommune støtter forslaget om å tydeliggjøre interkommunale samarbeidsformer i loven, herunder bruk av regionråd og kommunale oppgavefellesskap.

Forslag om organisering av kommunalt oppgavefellesskap støttes derimot ikke med bakgrunn i kravet om at alle kommuner skal være representert i styret. Dette innskrenker fleksibiliteten til slike samarbeid, og Sandnes kommune mener at det bør være opp til kommunene som velger å samarbeide, å organisere samarbeidet slik de selv ønsker. Sandnes kommune mener at forslaget om å ha alle parter representert i styret er motstridende til utvalgets forslag til ny formålsparagraf og kan ikke se at det er tydelig argumentert for hvorfor det er nødvendig å detaljregulere styringen av kommunalt oppgavefellesskap.

Kapittel 19: Økonomiforvaltning
Sandnes kommune støtter utvalgets forslag om plikt til å fastsette økonomireglement og finansielle måltall som et verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Det ser imidlertid ut til at forslaget ikke inneholder noen klare føringer til hvilke måltall som kan være aktuelle. Det kan derfor være et behov for at dette klargjøres gjennom en regnskapsstandard. At utvalget foreslår en lovfestet plikt til å benytte finansielle måltall som verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi er positivt. Kommunen må definere gode og relevante måltall, som videre kan bidra til å synliggjøre økonomiske prioriteringer på en enkel og lettfattelig måte, ikke minst i årsberetningen hvor konsekvenser av mer kortsiktige økonomiske prioriteringer kan synliggjøres opp mot de finansielle måltallene.

Kapittel 25: Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat
Sandnes kommune støtter flertallet syn om at revisor ikke kan være sekretær for kontrollutvalget. Det vil være en svært uheldig rolleblanding dersom revisor skal saksbehandle resultatene av eget arbeid for kontrollutvalget. I tillegg kan revisor ikke bistå kontrollutvalget med å føre tilsyn med revisor – altså seg selv.

For å styrke kontrollutvalgets legitimitet støttes utvalgets forslag om øke minimumskravet til antall medlemmer fra tre til fem.

Kapittel 26: Revisjon
Sandnes kommune støtter utvalgets forslag til at regnskapsrevisors oppgaver på økonomiområdet utvides noe for å styrke den folkevalgte kontrollen med økonomiforvaltningen. Innholdet i, og omfanget av denne plikten bør konkretiseres ytterligere. Sandnes kommune støtter videre forslaget om at kravet om årlige forvaltningsrevisjoner fjernes. At kommunestyret heller vedtar en plan hver valgperiode etter innstilling fra kontrollutvalget om hvilke områder som skal/bør undergis forvaltningsrevisjon, vil styrke kommunestyrets overordnede tilsynsansvar. Dette styrker også lovens formål om økt kommunalt selvstyre.

Sandnes kommune støtter at det arbeides videre med kompetansekrav til revisorer i kommunal sektor. Det stilles, med utvalgets forslag, strengere kvalifikasjonskrav til revisor i privat sektor enn til revisor i kommunene. Sandnes kommune mener at de revisjonsmessige utfordringene i kommunesektoren kan være like krevende som i privat sektor, og at det ikke skal være grunn til at kommunerevisor ikke skal inneha den samme kompetansen som revisor i et revisjonspliktig foretak.

Kapittel 28: Kommunen som tilsynsinstans
Sandnes kommune støtter mindretallets forslag om at det ikke tas inn i kommuneloven egen bestemmelse om det kommunale tilsynet med krav om uavhengighet og likebehandling. Forslaget synes unødvendig sett hen til det alminnelige forbudet mot usaklig forskjellsbehandling.

Kapittel 29: Statlig kontroll og tilsyn mv
Sandnes kommune støtter forslagene til justeringer/ endringer i bestemmelsene om lovlighetskontroll og statlig tilsyn. Kommunen vil også påpeke viktigheten av at lovgiver i forhold til statlig kontroll og tilsyn alltid i utformingen av regelverket i størst mulig grad ser hen til hensynet til kommunalt selvstyre. All form for statlig styring ovenfor kommunene griper inn i det kommunale selvstyre.

 

Vedlegg