Forsiden

Høringssvar fra Barne- og likestillingsdepartementet

Høring, kommunelovutvalgets utredning 2016 4 - Ny kommunelov - innspill fra BLD

Dato: 27.09.2016

Svartype: Med merknad

Vi viser til brev av 06.04.16 vedrørende ovennevnte sak.

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har følgende innspille til høringen: 

Lovfesting av prinsipper om det kommunale og fylkeskommunale selvstyret.

BLD har merket seg at utvalget foreslår å lovfeste prinsippet om det kommunale og fylkeskommunale selvstyret. I tillegg foreslås å lovfeste prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale og fylkeskommunale selvstyret. BLD legger til grunn at prinsippene som foreslås lovfestet jf. lovutkastet § 2-2, ikke er materielle skranker, men oppstiller en norm for avveining mellom nasjonale hensyn og hensyn som tilsier lokal handlefrihet.

I utkastet § 2-2 første ledd fremgår at det kommunale og fylkeskommunale selvstyret ikke bør begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål. På barnevernsområdet, men også i andre tjenester som er rettet mot særlig sårbare brukere, kan statlig styring, herunder lov- og forskriftsregulering, være særlige begrunnet ut fra rettssikkerhetshensyn. Vi forutsetter at ivaretakelsen av nasjonale mål inkluderer slike hensyn, og ber om at dette presiseres i proposisjonen.

Kommunens bruk av private

BLD legger til grunn at det ikke er anledning til å delegere utøvelse av offentlig myndighet til private uten hjemmel i lov. Vi støtter derfor utvalgets forslag om å presisere dette, jf. utkastet § 5-2. Departementet legger samtidig til grunn at kommunen kan benytte private til å utføre visse myndighetsoppgaver på sine vegne, men at kommunen i slike tilfeller er forpliktet til å forbeholde seg fulle styringsmuligheter. Dette innebærer blant annet at kommunen er forpliktet til å utøve aktiv styring og ledelse av de private konsulentene og at disse er underlagt instruksjonsmyndighet. Vi er kjent med at mange kommuner benytter private aktører for å utføre sin oppgaver etter barnevernloven... Vi antar at kommunene benytter private til å utføre lovfestede myndighetsoppgaver også på andre områder enn i barnevernet. På denne bakgrunn ber vi KMD vurdere om det er grunn til å omtale kommunenes bruk av private for å utføre sine lovpålagte oppgaver i forbindelse med arbeidet med ny kommunelov.

Innsyn i saksdokumenter som kan unntas offentlighet

I lovutkastet § 8-3 foreslås å presisere folkevalgte organers rett til å få tilgang til taushetsbelagte opplysninger der dette er nødvendig av hensyn til behandlingen av en konkret sak og i samsvar med unntaksadgangen etter forvaltningsloven §13 b. Formålet er å sikre at folkevalgte organer får tilstrekkelig informasjon til at de kan utføre sine oppgaver og plikter på en god måte. Det vises særlig til kommunestyrets kontrollansvar overfor administrasjonen. Vi legger til grunn at kommunestyret vanligvis ikke vil ha behov for innsyn i personsensitive opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt for å kunne utføre sine oppgaver. På områder av særlig personsensitiv art, som bl.a. barnevern, bør nødvendighetskravet praktiseres strengt.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på bestemmelsen i barnevernloven § 2-1 tredje ledd der det heter at kommunestyret kan beslutte at oppgaver som følger av barnevernloven kan legges til et folkevalgt organ. Vi legger til grunn at utkastet § 8-3 ikke omfatter slike organer innenfor det virkeområdet kommunestyret har besluttet.

Internkontroll

BLD støtter intensjonen om et mer samordnet og helhetlig regelverk knyttet til kommunens internkontroll. Når det gjelder forslaget til lovtekst, viser BLD til at mange kommuner benytter private aktører for å utføre sine oppgaver. Departementet mener at kommunens plikt til å føre internkontroll også må omfatte private som utfører oppgaver på vegne av kommunen. Vi foreslår derfor at det presiseres i lovteksten at internkontrollen også omfatter bruk av private, jf. utkastet § 25-1.

Det fremgår videre av § 25–1 første ledd i lovutkastet at "kommunedirektøren" skal føre systematisk kontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover, forskrifter og vedtak følges. Innholdet i kommunedirektørens internkontrollplikt er nærmere regulert i bestemmelsens annet ledd. BLD viser også til at det følger av barnevernloven § 2-1 annet ledd at "kommunen" skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører sine oppgaver i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Videre følger det av bestemmelsens fjerde ledd at det i hver kommune skal være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter loven. Innholdet i kommunens plikt til å føre internkontroll er nærmere regulert i Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester ("internkontrollforskriften"). Forskriften gir en nærmere beskrivelse av hvordan den enkelte kommune skal sikre og dokumentere at barn får forsvarlige tjenester. Vi foreslår at proposisjonen inneholder en omtale av hvordan internkontrollplikten skal ivaretas på de ulike kommunale tjenesteområdene.

 

Med hilsen                                                                        

Helga Berit Fjell (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                             Camilla Børresen Tjelflåt
                                                                             rådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.