Forsiden

Høringssvar fra Troms fylkeskommune

Høringsuttalelse Troms fylkeskommune

Dato: 03.10.2016

Svartype: Med merknad

 

SAKSPROTOKOLL

Utvalg: Fylkesrådet

Møtedato: 29.09.2016

Utvalgssak: 216/16

Resultat: Innstilling vedtatt

Arkivsak: 13/8218-7

 

Tittel: NY KOMMUNELOV

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til Ny kommunelov NOU:2016 – 4 har høringsfrist 6. oktober 2016. Fylkesrådets innstilling til vedtak oversendes KMD som foreløpig høringssvar innen fristen, med forbehold om at fylkestingets endelige vedtak vil ettersendes.

(Vedtakene må refereres til kapitelnummer i utvalgets utredning)

Fylkesrådet tilrår fylkestinget å fatte slikt vedtak:

  1. Ny Kommunelov

Fylkestinget i Troms slutter seg i hovedsak til formål og form og innhold i lovforslaget. Fylkestinget uttaler seg også om de forhold og tema som er viktigst og mest relevant for Troms fylkeskommune.

 

  1. Lovfeste kommunalt selvstyre. Kap. 3

Fylkestinget i Troms ser det som svært positivt at utvalget foreslår at loven skal ha som formål å fremme det kommunale og fylkeskommunale sjølstyret, og at det kommunale sjølstyret lovfestes.

 

  1. Begrepet folkevalgt. Kap. 8

Fylkestinget slutter seg til forslag om å tydeliggjøre begrepet folkevalgte, og hvilke folkevalgte organer som kan opprettes i en kommune, og hvilken rolle organene skal ha.

 

Fylkestinget støtter også utvalgets vurderinger knytta til å klargjør roller, ansvar og

oppgaver både for de folkevalgte og kommunaldirektøren/kommunerådet, for å sikre det prinsipielle skillet mellom poltikk og administrasjon samtidig som samspillet skal fungere.

 

  1. Kommunal parlamentarisme – Kap. 9

Fylkestinget slutter seg til forslaget om å stille krav om 2/3 flertall for å innføre parlamentarisme,- men bare halvparten av stemmene for å gå over til formannskaps-modellen.

 

Fylkestinget mener at departementet som grunnlag for lovarbeidet ytterligere må utrede praktiseringen av kommunal parlamentarisme for å korrigere og sikre at styringsmodellen gir gode rammer for det lokale sjølstyret.

 

Fylkestingets og kommunestyrets rolle i parlamentarismen er å gjøre en løpende vurdering av den tilliten som fylkesrådet og kommunerådet har fått. Ved å innføre forslaget om at fylkesrådet/kommunerådet to ganger i året skal rapportere beslutninger av prinsipiell betydning, vil fylkesting og kommunestyre få en rolle som et overordnet politisk kontrollutvalg. Dette kan føre både til omkamper og til at delegerte fullmakter endres stykkevis og delt. Fylkestinget anser forslaget som lite hensiktsmessig.

 

  1. Kommunale foretak Kap. 11

 

Fylkestinget ser det som viktig å styrke allmenhetens tillit til forvaltningen ved å sikre at det ikke oppstår uheldige dobbeltroller. Fylkestinget slutter seg derfor til forslaget om å lovfeste at medlemmer og varamedlemmer av fylkesting/kommunestyre ikke kan velges til styret i kommunale foretak.

 

  1. Økonomiforvaltning Kap. 19

Fylkestinget mener det er viktig at det lovfestes en generalbestemmelse for økonomi-forvaltningen, som løfter fram kommunestyrets/fylkestingets ansvar for å ivareta den økonomiske handleevnen i et langsiktig perspektiv. Flere av de nye verktøyene som lovfestes er tatt i bruk av Troms fylkeskommune. Fylkestinget støtter utvalgets forslag til endringer i kommuneloven knytta til økonomiforvaltning.

 

  1. Internkontroll. Kap. 24

Fylkestinget slutter seg til lovteksten slik den er formulert, selv om den går langt i å beskrive tiltak som skal se til at systemet fungerer. Likevel mener fylkestinget at teksten vil bidra til å styrke arbeidet med internkontrollen i kommuner og fylkeskommuner.

 

  1. Forholdet til særlovgivningen

 

Fylkestinget i Troms har forståelse for at endringer i særlovgivning knyttet til

velferdslovgivningen ligger utenfor mandatet til Kommunelovutvalget. Fylkestinget i Troms vil imidlertid understreke viktigheten av å arbeid for endringer som sikrer folkevalgte rettigheter innen Folketrygdloven.