Forsiden

Høringssvar fra Tromsø kommune

Dato: 29.09.2016

Svartype: Uten merknad

Saksprotokoll

 

Utvalg:                Kommunestyret                                        

Møtedato:           28.09.2016

Sak:                     176/16                                                      

 

Resultat:             Annet forslag vedtatt

 

Arkivsak:           16/2597

Tittel:                  SAKSPROTOKOLL - HØRING - NY KOMMUNELOV

 

 

 

 

Vedtak:

 

 1. Tromsø kommune støtter hovedtrekkene hva angår utvalgets forslag til endringer av kommuneloven.
 2. Tromsø kommune vil særskilt fremheve viktigheten av å lovfeste det kommunale selvstyret og forslaget om å innføre et legalitetsprinsipp som innebærer at inngrep fra statlige myndigheter skal ha hjemmel i lov. Utvalgets forslag og vurderinger vil bidra til å tydeliggjøre det kommunale selvstyret.
 3. Nærhetsprinsippet ved fordeling av offentlige oppgaver støttes. 
 4. Forslaget om at dagens faste utvalg og komiteer slås sammen til ett organ som betegnes som «utvalg» støttes. En slutter seg også til forslaget om at det er sakstype som skal danne grunnlag for åpne/lukkede møter og ikke type organ.Ved sammenslåing av regelverk for faste utvalg og komiteer understrekes det at formuleringen i dagens 10.1a om at samtlige medlemmer i kommunestyret skal velges til en komite bør faller bort, slik at formannskapets medlemmer ikke i tillegg må velges til et utvalg.
 5. Tromsø kommune støtter flertallets syn i kravet til at kjønnsbalanse ved forholdsvalg skal gjelde når man ser organet under ett.
 6. En støtter videre forslaget fra flertallet i utvalget om å gi fylkesmannen beslutningsmyndighet til å koordinere statlige tilsyn. 
 7. Utvalgets påpeking av at det skal være et klart skille mellom folkevalgte og administrasjonen støttes, og presiseringen om at det er grunnleggende å påpeke at det er de folkevalgte som tar avgjørelser. Utvalgets forslag om et klart skille mellom folkevalgte og administrative organ støttes og at dette er uttømmende regulert i lovforslaget til ny kommunelov.
 8. Utvalgets forslag om en utvidet adgang til delegasjon til ordfører støttes. 
 9. Tromsø kommune støtter at formannskapsmodellen skal være hovedmodellen og at parlamentarisme skal være en alternativ modell. Tromsø kommune støtter at det kreves 2/3 flertall blant de avgitte stemmer for å kunne innføre parlamentarisme. Dersom parlamentarisme er blitt innført, må det kreves 2/3 flertall for å kunne gå tilbake til formannskapsmodell.
 10. Tromsø kommune er uenig i å lovfeste at kommunestyremedlemmer og medlemmer i toppledergruppe ikke har adgang til å bli valgt til styret i kommunale foretak.
 11.  Utvalgets forslag om lovfestet rett til ettergodtgjøring innenfor de former som foreslått støttes. Utvalgets forslag med påfølgende begrunnelse om at folkevalgte som har tillitsverv tilsvarende minst 50 % stilling, bør gis de samme rettigheter til ulike velferdsgoder som ansatte i kommunen tiltres.  Tromsø kommune har forståelse for at endringer i særlovgivning knyttet til velferdslovgivningen ligger utenfor mandatet til dette utvalget. Tromsø kommune vil imidlertid understreke viktigheten av lovfeste endringer som sikrer folkevalgte rettigheter innen Folketrygdloven.
 12. Tromsø kommune støtter utvalgets vurderinger og forslag til regler for utvidet innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte organ.
 13. Når det gjelder økonomi, har en merket seg forslaget om endring av beregning av minimumsavdrag. Tromsø kommune støtter utvalgets forslag. Kommunene vil derved unngå å sitte med restgjeld som er høyere enn bokført verdi av investeringene. 
 14. Tromsø kommune fremmer forslag til ny formålsparagraf, § 1-1: «Formålet med denne loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, som fremmer det kommunale selvstyret, og som sikrer en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard».
 15. Tromsø kommune støtter ikke en ordning hvor det åpnes for at kommunestyre kan beslutte en ordning hvor ordføreren kan velges direkte av innbyggerne. 
 16. Tromsø kommune støtter forslaget på å kunne suspendere og frata en person vervet som folkevalgt ordfører/varaordfører ved massiv mistillit. Et vedtak om suspensjon er foreslått å oppnå 2/3 flertall i kommunestyret. Tromsø kommune mener da at vedtak om å frata slike verv, må ha en høyere skranke for flertall og vil foreslår ¾ flertall.
 17.  Tromsø kommune støtter ikke forslaget om den nye stillingsbetegnelsen kommunedirektør, men ønsker å beholde dagens benevnelse som administrasjonssjef.
 18.  Tromsø kommune mener at det skal være kommunestyret som må vedta hvordan regnskapet avsluttes, enten det er et merforbruk som skal dekkes eller et mindreforbruk som skal disponeres, jfr. §14-5, avsnitt 4 og 5.
 19. Tromsø kommune mener det ikke skal være adgang for kommunestyret til å begrense kontrollutvalgets rett til å være tilstede i lukkede møter. Derfor må kontrollutvalgets adgang til lukkede møter videreføres i ny kommunelov, jfr. § 23-2.
 20. Tromsø kommune mener det må sikres gjennom bestemmelser i økonomireglement, at kommunens administrasjon får en utvidet adgang til innsyn når eksterne utfører oppgaver på vegne av kommune, for å motvirke sosial dumping, fremme miljø og bærekraft og vektlegge etiske hensyn. 
 21. Tromsø kommune har forståelse for at endringer i særlovgivning knyttet til valglovgivningen ligger utenfor mandatet til dette utvalget. Tromsø kommune vil foreslå at det jobbes frem ordninger som kan sikre geografisk spredt representasjon fra hele kommunen, for eksempel egne distriktsvalgkretser.

 -------------------------------------