Forsiden

Høringssvar fra Kvæfjord kommune

Kvæfjord kommunes høringsuttalelse til kommunelovutvalgets utredning 2016-4 - Ny kommunelov

Dato: 05.10.2016

Svartype: Med merknad

PS 78/16 Høring - ny kommunelov

Saksprotokoll i Kvæfjord formannskapet - 03.10.2016

Vedtak:

 1. Kvæfjord kommune støtter hovedtrekkene i kommunelovutvalgets forslag til ny kommunelov.
 2. Kvæfjord kommune vil særskilt fremheve viktigheten av at det kommunale selvstyret lovfestes og at det innføres et legalitetsprinsipp som innebærer at inngrep fra statlige myndigheter skal ha hjemmel i lov.
 3. Kvæfjord kommune støtter lovfesting av forholdsmessighetsprinsippet, nærhetsprinsippet og fullfinansieringsprinsippet, men foreslår følgende presiseringer i § 2-2 Prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale og fylkeskommunale selvstyret:
  2. ledd: «Offentlige oppgaver bør fortrinnsvis legges til organer som er så nært innbyggerne som mulig.» foreslås endret til «Offentlige oppgaver bør legges til folkevalgte organer som er så nær innbyggerne som mulig.» Begrunnelsen er: For det første at plasseringen av ordet fortrinnsvis gjør at dette kan leses som et begrensende forbehold, mens lovteksten heller bør fremheve prioriteringen av kommunene. For det andre at begrensningen av selvstyret bør fremkomme etter presiseringen av formålet om desentralisering av oppgaver. For det tredje at det er tilstrekkelig med begrensningen som ligger i ordet bør. For det fjerde at lovteksten bør presisere at det handler om folkevalgte organer, for å tydeliggjøre lokaldemokratiet overfor statsforvaltningen.
  3. ledd: «Innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk bør kommuner og fylkeskommuner ha frie inntekter som gir økonomisk handlingsrom.» foreslås endret til «Kommuner og fylkeskommuner bør ha frie inntekter som gir økonomisk handlingsrom, innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk.» Begrunnelsen er at ved å snu setningen så kommer handlefriheten før begrensningen.
 4. Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt. Det synes unødvendig å lovfeste at kommunestyremedlemmer og medlemmer i toppledergruppen ikke har adgang til å bli valgt til styret i kommunale foretak (§ 9-5, 2. ledd.) Kvæfjord kommunestyre ønsker ikke at kommunen får mindre handlingsrom enn eiere av et aksjeselskap.
 5. Kvæfjord kommune ser som viktig at ordførerens rolle blir styrket som foreslått.
 6. Kvæfjord kommune er negativ til kommunestyrene selv kan bestemme direktevalg av ordfører. Dagens ordning fungerer meget bra.

  Pkt 1, 2, 3 og 5 enstemmig vedtatt. Pkt 4 vedtatt med 6 mot 1 stemme. Pkt 6 vedtatt med 5 mot 2 stemmer.