Forsiden

Høringssvar fra Nes kommune

Høringssvar - Forslag til ny kommunelov

Dato: 06.10.2016

Svartype: Med merknad

Forslag til endringer i loven imøtekommer på en god måte målet om å styrke det kommunale selvstyret, forbedre egenkontrollen hos kommunene, forbedre langsiktig økonomistyring og forenkle regulering av kommunesektoren.

Vi mener at lovforslaget ivaretar målet om å styrke det kommunale selvstyret, og at det er hensiktsmessig og viktig at kommunen gjøres til et eget rettssubjekt. Et forslag om at begrensninger i det kommunale selvstyret krever hjemmel i lov vil klargjøre nasjonale myndigheters styring av kommunen og motvirke detaljstyring.

Nes kommune støtter endringene som tydeliggjør rollen til de folkevalgte og administrasjonen, og gjør skillet mellom dem klarere. Det er hensiktsmessig at både kommunestyrets og administrasjonens oppgaver tydeliggjøres, særlig presisering av at føringer fra kommunestyret til kommunedirektøren skal presiseres i instrukser, retningslinjer og pålegg. Kravet om at en sak skal være forsvarlig utredet og at den skal ha et faktisk og rettslig grunnlag tydeliggjør kommunedirektørens selvstendige ansvar for å fremlegge utredninger.

Nes kommune støtter ikke at forslag til ny lov innsnevrer folkevalgtes rett til innsyn i sakspapirer unntatt offentlighet. Administrasjonen foretar all saksbehandling på delegert myndighet fra kommunestyret og det fremstår derfor merkelig at administrasjonen skal kunne holde tilbake dokumenter fra delegerende myndighet. Det bør holde at en folkevalgt ber om innsyn, det må videre holde at den folkevalgte selv begrunner behovet for innsyn og at behovet for innsyn ikke skal kunne overprøves av administrasjonen.

Vi støtter forslagene som anses som viktige presiseringer av kommunens økonomistyring. Plikt til å benytte verktøy som sikrer langsiktig styring av kommunens økonomi, og krav til redegjørelse i årsberetning, er hensiktsmessig for å skape tillit til det lokale selvstyret. Regnskapsplikt for kommunen som juridisk enhet vil gi kommunestyret og innbyggere bedre oversikt over kommunens samlede økonomiske utvikling og stilling.

Nes kommune støtter endringsforslagene om egenkontroll og tilsyn. Kommunestyret er avhengig av god egenkontroll for å kunne ivareta det overordnede kontrollansvaret. Styrket egenkontroll kan bedre kommunens tillit både blant innbyggerne og hos nasjonale myndigheter, og således bygge opp om det kommunale selvstyret og legge til rette for redusert statlig tilsyn.