Forsiden

Høringssvar fra Gjerstad kommune

Høringssvar fra Gjerstad kommunestyre

Dato: 30.09.2016

Svartype: Med merknad

Gjerstad kommunestyre fattet i møte den 22.9.d.å. slikt vedtak i sak 16/97:

"Gjerstad kommunestyre avgir høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov i tråd med rådmannens forslag og de endringer/tilføyelser som fremkom i møtet."

Se vedlagte særutskrift.

 

Vedlegg