Forsiden

Høringssvar fra Grane kommune

Høringssvar vedr. ny kommunelov, fra Grane kommune

Dato: 30.09.2016

Svartype: Med merknad

Grane kommune har vurdert lovutvalgets forslag og intensjoner til ny kommunelov. Lovforslaget er omfattende og tar opp en rekke forhold som kommunestyret ser som positive. Det gjelder lokal valgfrihet, folkevalgtes rettigheter, kjønnsnøytral tittel på kommunens administrative leder, meroffentlighet og et organs mulighet til økt innsikt i saker unntatt offentlighet inkl presisert taushetsplikt.

Vi registrerer at lovutvalget ønsker økt medvirkning og samtidig

  • reduserer antall lovpålagte utvalg, bl.a. eldrerådet
  • setter opp krav til prosentandel for gjennomslagskraft ved innbyggerinitiativ
  • vanskeliggjør det vi erfarer er god arbeidsmetode med å etablere arbeidsgrupper som jobber fram enkelttema på en enkel måte uten beslaglegging av større administrative ressurser.

Grane kommune ser faren for at grupper som bør særskilt hensyntas, vil miste sin mulighet til innflytelse, medvirkning og rådgiving når kommuneloven legger opp til en frivillighet som erstatning for de krav som er satt i særlov. Vi ber regjeringen sikre at eldre, ungdom og mennesker med nedsatt funksjonsevne får en lovpålagt medinnflytelse.

Grane kommune mener det vil medføre relativ stor administrativ byrde og politisk reservasjon for å etablere ad hoc grupper og komiteer ved å lovfeste

  • sammensetning av slike grupper, det tenkes da på skille mellom politikk og administrasjon
  • annonsering og tilrettelegging for møteoffentlighet og fullverdig saksutredning

Det oppleves positivt i dag at kommunestyret eller annet folkevalgt organ kan arbeide med lokalt viktige tema ved å nedsette egne arbeidsgrupper/komiteer som kan diskutere sakstema på selvstendig grunnlag uten krav til administrativ saksbehandling før saken skal utredes til besluttende overordnet organ.

Grane kommune, har valgt å bestå som egen kommune. Dette med bakgrunn i den informasjon som er kommet fram gjennom utredning av sammenslåing med nabokommuner. Avstandsparameter til nærmeste aktuelle nye kommunesenter medvirker også til ønsket om å beholde kommunen og dagens kommunesenteret som administrasjonssenter. Kommunen har derfor lest lovforslaget med stor interesse hva gjelder andre interkommunale samarbeidsformen.

Gjennom interkommunalt samarbeid jfr kommunelovens § 27, løser vi oppgaver og gir tjenester til våre innbyggere på en måte som oppleves som svært godt. Å pålegge kommunene å innen 4 år endre samarbeidsmetode for de tjenesteområdene vi i dag har gjennom lovens § 27-samarbeid, virker unødvendig byråkratisk.

Dersom regjeringen velger å opprettholde det nye forslaget om bortfall av § 27, ber Grane kommune om at det ikke gis tilbakevirkende kraft. På den måten kan de samarbeid som er inngått for oss innen PPT, RKK, Friluftsråd og evt andre områder bestå videre etter «gammel ordning», mens nye tjenesteområder må organiseres etter nye modeller.

Vedlegg