Forsiden

Høringssvar fra Nannestad kommune

Høringssvar fra Nannestad kommune

Dato: 22.09.2016

Svartype: Med merknad

Nannestad kommunestyre behandlet denne høringen i sitt møte 20.09.2016 og oversender med dette sine vurderinger.

Kommunalt selvstyre

Hvordan bør lovfesting av prinsippene av forholdet mellom stat og kommune utformes?

Svar fra Nannestad kommune:

Ny kommunelov bør gi en helhetlig beskrivelse av ulike former for statlig styring og tydelig få fram at selvstyret kommer før statlige begrensninger på handlefriheten:

  • Det kommunale og fylkeskommunale selvstyret bør ikke begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål
  • Offentlige oppgaver bør desentraliseres og i størst mulig grad legges til folkevalgte organer som er så nær innbyggerne som mulig
  • Kommuner og fylkeskommuner bør ha inntekter som kan disponeres fritt, innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk

Folkevalgte og folkevalgte organer

Bør folkevalgte organer være uttømmende regulert i kommuneloven, eller bør kommunestyret kunne opprette andre folkevalgte organer enn de som er omtalt i lov?

Svar fra Nannestad kommune: Ja – Kommunestyret bør kunne opprette folkevalgte organer for geografiske deler av kommunen, samt organer med avgrensede oppgaver. Slike organer kan gis en viss mulighet – etter delegasjon fra kommunestyret - til å fatte beslutninger og bevilge midler innenfor en fastsatt ramme.

Bør kommunestyret ha anledning til å delegere myndighet til å opprette utvalg til for eksempel formannskapet?

Svar fra Nannestad kommune: Ja, selv om det ikke synes aktuelt for Nannestad.

Bør formannskapet kunne opprette arbeidsutvalg, på samme måte som utvalgene kan det?

Svar fra Nannestad kommune: Ja, selv om det ikke synes aktuelt for Nannestad.

Bør arbeidsutvalg kunne bestå av andre enn utvalgets egne medlemmer?

Svar fra Nannestad kommune: Nei.

Bør kommunestyret ha adgang til å velge ansatte som medlemmer av felles folkevalgt nemd i vertskommunesamarbeid?

Svar fra Nannestad kommune: Nei, da dette vil kunne komme i konflikt med vanlige habilitetsregler.

Bør kommuneloven åpne for direkte valg av og utvidet myndighet til ordfører?

Svar fra Nannestad kommune: Nannestad kommune stiller seg positiv til å kunne åpne for direkte valg av ordfører, men ordførers myndighetsutøvelse må fortsatt være forankret i kommunestyrets vedtak.

Skal ordfører kunne suspenderes eller fratas vervet, og bør i så fall ordfører og varaordfører behandles likt?

Svar fra Nannestad kommune: Ja, ved alvorlige brudd på straffeloven eller ved utøvelse av sitt verv i strid med politiske vedtak. Det samme gjelder varaordfører.

Bør krav til kjønnsbalanse også knyttes til sammensetningen av organet som helhet, og ikke bare til det enkelte listeforslag, og bør i så fall kandidatene fra det underrepresenterte kjønn rykke opp fra den listen som har fått flest stemmer eller færrest stemmer?

Svar fra Nannestad kommune: Ja.

Er regelverket om parlamentarisme godt utformet?

Svar fra Nannestad kommune: KS sin foreløpige vurdering tiltredes: De foreslåtte endringene vil bidra til en sterkere forankring i kommunestyret for å innføre parlamentarisme og styrke kommunestyret og opposisjonen.

Bidrar lovforslaget til en tilfredsstillende klargjøring av folkevalgtes innsynsrett og taushetsplikt?

Svar fra Nannestad kommune: Kommunelovutvalgets forslag tiltredes: Etter utvalgets forslag skal kommunestyret som organ i utgangspunktet ha innsynsrett i alle dokumenter i kommunen. Andre folkevalgte organer bør etter utvalgets vurdering ikke ha samme innsynsrett. De bør kun ha innsynsrett i dokumenter som organet selv har til behandling, eller dokumenter i andre saker som er nødvendig for å få belyst en sak organet selv har til behandling.

Bør kommunestyret ha adgang til å fastsette andre saksbehandlingsregler, inklusive regler om åpenhet for et organ enn det som følger av loven?

Svar fra Nannestad kommune: Nei, men kommunen kan praktisere meroffenlighet.

Er det behov for en hjemmel for å kunne lukke møter hvor kommunen mottar informasjon fra kommunens advokat?

Svar fra Nannestad kommune: Ja, for å kunne gjennomføre en forsvarlig saksbehandling og politisk beslutning.

Bør det være adgang til å sladde sakslister og møteprotokoller ved slike møter?

Svar fra Nannestad kommune: Nei.

Er det andre tilfeller hvor kommunen eventuelt kan ha behov for å sladde sakslister og møteprotokoll?

Svar fra Nannestad kommune: Ja, saker som inneholder personsensitiv informasjon.

Bør det være adgang til å lukke møter i en innledende fase av saksbehandlingen hvor folkevalgte har behov for orientering/opplæring i en konkret sak?

Svar fra Nannestad kommune: Nei.

Bør en kommune fortsatt kunne overlate oppgaver også av prinsipiell karakter til et selskap?

Svar fra Nannestad kommune: Nannestad er medeier i interkommunale selskaper som leverer tjenester av stor betydning for innbyggerne (brann og renovasjon). Disse styres og bør fortsatt kunne styres politisk gjennom representantskapet.

Informasjon og innbyggerdeltakelse

Virker utvalgets forslag til utvidet informasjonsplikt rimelig?

Svar: Nannestad kommune er opptatt av at kommunene i størst mulig grad praktiserer meroffentlighet. Nannestad kommune mener – som utvalget - likevel at det ikke er behov for å ha en oppfordring om å utvise meroffentlighet etter offentlighetsloven i kommuneloven. Det vil innebære en dobbeltregulering, da dette allerede følger av offentlighetsloven.

Er terskelen for innbyggerforslag for høy?

Svar fra Nannestad kommune: Nei, dagens regler (underskrift fra minst 2% av innbyggerne) fungerer tilfredsstillende.

Er utvalgets forslag om folkeavstemming dekkende?

Svar fra Nannestad kommune: Nannestad tiltrer utvalgets vurdering at den nye kommuneloven bør legge begrensninger på kommunenes frihet til å gjennomføre lokale folkeavstemminger.

Bør det være en generalbestemmelse om innbyggerdeltakelse?

Svar fra Nannestad kommune: Nei.

Bør det lovfestes medvirkningsordninger for innbyggerne generelt eller særskilte grupper?

Svar fra Nannestad kommune: Nei, dette bør avgjøres i den enkelte kommune.

Bør slike medvirkningsordninger i tilfelle reguleres som folkevalgte organer eller som innbyggerdeltakelse?

Svar fra Nannestad kommune: Innbyggerdeltakelse

 

Administrasjonen

Bidrar presiseringene i lovforslaget i tilstrekkelig grad til en tydeliggjøring av folkevalgte og administrasjonens ulike roller?

Svar fra Nannestad kommune: Ja, Ledelsesansvaret til øverste administrative leder presiseres til å gjelde «innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg kommunestyret eller fylkestinget gir.

Hva bør være tittelen på øverste administrative leder?

Svar fra Nannestad kommune: Rådmann

 

Kommunal økonomi

Bør kommunene få plikt til å avlegge konsernregnskap når tjenesteproduksjon er lagt til hel- eller deleide virksomheter utenfor kommunen som juridisk enhet?

Svar fra Nannestad kommune: Nannestad støtter forslaget om at kommunen får plikt til å utarbeide et samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet.

Er det behov for en adgang til lånefinansiering av investeringer i selskaper?

Svar fra Nannestad kommune: Nannestad støtter utvalget i at dagens prinsipper for låneopptak for videre utlån videreføres.

 

Kommunale foretak og interkommunalt samarbeid

Bør kommunestyremedlemmer og medlemmer i toppledergruppen ikke lenger ha adgang til å velges til styret i kommunale foretak?

Svar fra Nannestad kommune: Ja, av hensyn til topplederens habilitet ved behandling i eget kommunestyre.

Er det riktig å stille krav om representantskap som forutsetter at alle deltagerne er representert?

Svar fra Nannestad kommune: Ja, for å sikre demokratisk styring fra alle eierkommuner.

Bør begrepet interkommunalt samarbeid erstattes med begrepet kommunesamarbeid?

Svar fra Nannestad kommune: Dette spørsmål er ikke av vesentlig betydning.

Egenkontroll

Bør minimumskravet øke fra tre til fem medlemmer, og bør det lovfestes at mer enn ett kommunestyremedlem sitter i kontrollutvalget?

Svar fra Nannestad kommune: Ja, da dette vil styrke utvalgets legitimitet.

Bør adgangen til å inngå avtale med annen revisor oppheves?

Svar fra Nannestad kommune: Nei, Nannestad kommune er enig med utvalget i at adgangen til å konkurranseutsette kommunal revisjon videreføres. 

Er bestemmelsene om internkontroll i kommuneloven til erstatning for internkontrollreglene i særlovene godt nok utformet?

Svar fra Nannestad kommune: Ja, Nannestad kommune er enig med utvalget i at krav til internkontroll hører hjemme i kommuneloven. En samlet bestemmelse i kommuneloven til erstatning for særlovgivningen vil gjøre reguleringen mer samordnet, helhetlig og enklere å forholde seg til for kommunene.

Bør det stilles krav om at rapporteringen til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og tilsyn gjøres i årsberetningen?

Svar fra Nannestad kommune: Nannestad støtter kravet om årlig rapportering til kommunestyret om internkontroll og resultater fra statlig tilsyn.

Bør kommuneloven inneholde en bestemmelse om gjennomføring av kommunalt tilsyn?

Svar fra Nannestad kommune: Ja, kommuneloven bør inneholde en bestemmelse om gjennomføring av kommunalt tilsyn. Det vil innebære en generell styrking av tilliten til kommunene som tilsynsmyndighet.

I tilfelle: Er prinsippene om likebehandling, uavhengighet og dokumentasjon gode?

Svar fra Nannestad kommune: Ja.

Statlig kontroll og tilsyn

Bør det innføres en terskel for hva fylkesmannen kan kreve av dokumentasjon og meldinger i forbindelse med tilsyn?

Svar fra Nannestad kommune: Ja, det er et sterkt behov for å gjennomføre tilsyn på en måte som ikke belaster kommunenes administrasjon ut over det som er nødvendig.