Forsiden

Høringssvar fra Andøy kommune

Høringsuttalelse fra Andøy kommune

Dato: 07.10.2016

Svartype: Med merknad

Andøy kommunestyre har i møte 03.10.16, i sak K-87/16  vedtatt slik enstemmig uttalelse:

 Andøy kommunestyre støtter intensjonen i forslag til ny kommunelov om styrking av det kommunale selvstyret, styrking av egenkontrollen og forenkling av reguleringen av kommunesektoren.

 Andøy kommune er positiv til

  • lovfesting av hovedprinsippene for forholdet mellom stat og kommune (forholdsmessighetsprinsippet, nærhetsprinsippet og finansieringsprinsippet )
  • styrking av fylkesmannens rolle ved samordning av tilsyn
  • tydeligere rollefordeling mellom folkevalgte og administrasjon

 Kommunene bør ha stor frihet til å organiseres kommunens arbeid. Høringsutkastet legger i stor grad til rette for dette, men det bør vurderes nærmere

  • om kommunestyret bør ha adgang til å opprette andre folkevalgte organer enn de som er omtalt i kommuneloven/annen lov
  • om formannskapet fortsatt bør kunne opprette arbeidsutvalg på samme måte som tidligere