Høringssvar fra Gro Nylander

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

 

                                                                                 Høvik 28.09.2017

Barne- og likestillingsdepartementet

 

HØRINGSSVAR TIL

NOU 2017:6 OFFENTLIG STØTTE TIL BARNEFAMILIER

 

Gratulerer med en i hovedsak god og gjennomarbeidet NOU. Dette høringssvaret gjelder perioden med utbetaling av foreldrepenger. I NOU 2017:6 anbefales det at denne deles likt mellom kvinne og mann. Det framgår at de ukene kvinnen ta permisjon rett etter fødselen skal gå av hennes del av den totale perioden med foreldrepenger.

Som fødselslege med mange års erfaring fra flere store universitets-klinikker vil jeg påpeke det urimelige i å behandle de to kjønn likt etter fødselen, så lenge kvinnen bærer byrden ved svangerskap, fødsel, barseltid og amming. Likedeling av permisjonen strider mot folkemeningen, å dømme etter hvordan storparten av familier i dag velger å dele denne tiden.

Jeg viser til en lang rekke høringssvar re Stortingsmelding 7 (2015–2016) Likestilling i praksis — Like muligheter for kvinner og menn, sendt til Barne- og likestillingsdepartementet. Mange tunge, faglige instanser og fagforeninger både innen medisin og jus påpekte i sine høringssvar nettopp behovet for en skjevfordeling av permisjonen. Det er vanskelig å se at disse er tatt hensyn til i NOU 2017:6?

Dagens norske permisjonsfordeling er dertil i strid med EØS-direktivet, som Norge er rettslig forpliktet til å følge. EØS’ svangerskapsdirektiv (Direktiv 92/85 EF) artikkel 8 nr. 1 pålegger medlemsstatene ”å sikre at arbeidstakere som er mødre har rett til å ta ut permisjon sammenhengende i 14 uker før og/eller etter fødselen.”

Direktivet understreker at slik barselpermisjon er ikke en del av, og ikke må ikke forveksles med, den delbare foreldrepermisjonen.

Det burde ikke være nødvendig å minne våre lovgivere om at det er en viktig prinsipiell forskjell for nybakte mødre å ”få” slik permisjon av barnets far, og det å ha en klar rettighet til den.

Kfr Barneloven av 1981 som forbyr oppdragervold. Antagelig levde de aller fleste barn uten å bli slått også i ti-årene før, men våre lovgivere anså det likevel viktig å få en lov på plass for å trygge alle barn.    

Jeg tillater meg å samtidig oversende en kronikk publisert i august 17, (se e-post) som utdyper problemet med for lite tid til kvinnen som har født, og refererer også Norsk gynekologforenings svar m.h.t. fordeling av permisjonstiden.

Kronikken redegjør bl.a. for at en egen barselpermisjon på 12 uker etter fødselen i praksis vil utgjøre bare et halvt års sammenlagt tap av total arbeids-ansenitet gjennom hele yrkeslivet til en kvinne som får to barn.

Til gjengjeld vil hun lettere kunne fremme både sin egen og barnas helse gjennom ammingen. Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021) setter klare, forskningsbaserte mål for en økt forekomst av amming, helst hele barnets første leveår. Mange kvinner slutter imidlertid å amme når de vender tidlig tilbake til arbeidet, uansett tidspunkt. NOU 2017:6 må ikke undergrave Statens egen handlingsplan.

Rett til en egen barselpermisjon, og muligheten til å velge første del av den delbare foreldrepermisjonen, vil gi norske kvinner økt mulighet til å fremme hele familiens trivsel og norsk folkehelse.

En positiv diskriminering, slik Likestillingsloven åpner for, vil ikke gå ut over likestillingen så lenge man opprettholder en generøs fedrekvote og far kan velge å ta ut totalt halvparten av den delbare foreldrepermisjonen som er igjen etter barselpermisjonen.

Jeg ber innstendig om at NOU:2017:6 endres i tråd med denne informasjonen.

 Med vennlig hilsen

Gro Nylander (sign.)

Gro Nylander lege dr. med.                                                               Spesialist i fødselshjelp og gynekologi                                              Spesialist i medisinsk genetikk                                                         Faglitterær forfatter                                                                        Kommandør av St. Olavs orden 

 

Til toppen