Høringssvar fra Halden kommune

Offentlig støtte til barnefamiliene

Dato: 25.09.2017

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse til NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamilier fra Halden kommune.

Saken ble behandlet i kommunestyret 14.09.2017.

 

Følgende vedtak ble fattet:

Nedenstående høringsuttalelse oversendes Barne- og Likestillingsdepartementet:

  1. Halden kommune støtter i det vesentlige og konklusjonene, mindretallet Pedersen, Syltevik og Thoresen på side 252-253 jf. side 260, hvor det argumenteres for å opprettholde og revitalisere den universelle barnetrygden som et sentralt punkt i familiepolitikken, samt å videreføre den eksisterende ordningen med utvidet barnetrygd til enslige forsørgere.
  2. Halden kommune vil fremheve viktigheten av å tilrettelegge for økonomisk trygghet i forbindelse med graviditet og fødsel mens foreldrene studerer.
  3. Halden kommune ønsker videre kommentere fire områder, som direkte påvirker kommunens drift og økonomi:

a) Gratis barnehage

b) Kvartalsvise opptak i barnehagene

c) Gratis SFO på sikt

d) Bostøtteordningen.

 

 A) Gratis barnehage

Gratis Barnehage vil gi alle barn muligheter til å oppleve barnehagens fellesskap og oppleve barnehagen som læringsarena og ikke utelukke noen på grunn av økonomi. Utredningen Legger opptil at gratis barnehage skal finansieres ved å målrette barnetrygden etter familiens inntekt. Vi kan vanskelig se at forslaget er fullfinansiert. Dersom barnehagetilbudet skal bli gratis er det sannsynlig at flere barn enn de som er i barnehage i dag vil benytte tilbudet. Dette vil for de fleste kommuner bety at det må bygges flere barnehager for å dekke etterspørselen. Vi kan ikke se at det foreligger en plan for hvordan alle kostnader med dette tiltaket skal dekkes inn. Dersom ordningen innføres må kommunen være sikret full finansiering fra staten av det økte tilbudet.

 B) Kvartalsvise opptak i barnehagene

Innføring av kvartalsvise opptak vil bidra til mer fleksibilitet og forutsigbarhet for brukerne, og familiene vil få tjenesten når de har behov for den. På den andre siden vi dette føre til økte kostnader for kommunene. Det vil være behov for flere barnehageplasser slik at det alltid er noen ledig til opptakstidspunktene. Det vil kreve mer administrasjon til å forvalte en slik ordning enn dagens ordning. Dersom ordningen innføres må kommunen være sikret full finansiering fra staten av det økte tilbudet.

 C) Gratis SFO på sikt

Det vil være positivt i folkehelseperspektiv at alle barn får mulighet til å gå på SFO. Dette vil bidra til likhet for barna. Alle barn gis mulighet til å kunne benytte tilbudet helt uavhengig av foreldres økonomi, og barn slipper å gå hjem til «tomt» hus etter skoletid. Utfordringen vil være at kommunene sannsynligvis må øke arealene for SFO, og det kan bety nybygging. Det vil også kreve flere ansatte, og kostnadene til drift vil øke. Dersom ordningen innføres må kommunen være sikret full finansiering fra staten av det økte tilbudet.

 

 

 

 D) Bostøtte.

Halden Kommune følger og er enige i temaene og perspektivene som belyses i utredningen. Generelt er bostøtten ikke oppdatert når det gjelder inntektstak og husleiekostnader.

For å kunne gjøre den mer presis og spesifikk for barnefamilier mener vi det bør utarbeides en egen beløpsstige for familier med barn der inntektstaket er betydelig høyere enn i dag. Stigen bør øke med antall barn i alder 0-20år (svært mange bor hjemme minst til man er 19-20 år).

Flere barn gir økt behov for plass. Beløpsgrense for hvor stor husleie man får støtte til, bør også få en egen stige ut i fra antall barn. I dag er ikke antall barn en faktor man tar hensyn til ved tildeling av bostøtte. Det finnes også andre områder som har slått skjevt ut med hensyn til bostøtte. Primært for minstepensjonister som bor i et hus der formuen regnes som inntekt og gjør at mange har falt utenfor bostøtteordningen. Noen sliter med å kunne beholde boligen etter omleggingen til bruttoberegning i 2015.

 

Dersom tiltakene som er foreslått i utredningen blir gjennomført, forutsetter Halden kommune at økte kostnader for kommunen blir kompensert fullt ut.

 

 

 

 

 

 

Til toppen