Høringssvar fra Norges idrettsforbund

Kostnader ved barns deltakelse i fritidsaktiviteter

Dato: 30.09.2017

Svartype: Med merknad

Norges idrettsforbund takker for muligheten til å gi innspill til NOUen Offentlig støtte til barnefamilier. Våre innspill er:

  1. Når man vurderer barnefamilienes økonomi mener NIF at det er viktig å adressere familiens kostnader til barnas fritidsaktiviteter. Økonomi er for mange familier en barriere for at barna skal ha mulighet til lek og fritid, ref FNs barnekonvensjon artikkel 31, og må derfor vies plass i det videre arbeidet. Det bør også vurderes tiltak som kan gi flere barn og unge fra familier med lav betalingsevne mulighet til å delta i idrett eller andre fritidsaktiviteter.
  2. NIF mener det er behov for mer kunnskap om barnefamiliers kostnader til idrett og andre fritidsaktiviteter. Innhenting av slik kunnskap bør være et statlig ansvar, da det er utenfor kapasiteten til de frivillige organisasjonene.
Til toppen