Høringssvar fra Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring

Høring NOU 2018 9 Regnskapsførerloven Forslag til ny lov om regnskapsførere

Dato: 16.10.2018

Svartype: Med merknad

Det vises til deres høringsbrev og høringsnotat av 16. juni 2018.

 

Denne høringsuttalelsen er utarbeidet av fagmiljøet innen regnskaps- og revisjonsrett ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI og signert av instituttleder Monica Viken. Handelshøyskolen BI som institusjon stiller seg ikke nødvendigvis bak de faglige vurderingene i høringsuttalelsen.

 

Handelshøyskolen BI har et betydelig antall studenter på spesialiseringen i regnskap og revisjon (ca 300 studenter i år) og vi har hittil forholdt oss til UHR – Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører.

 

Handelshøyskolen BI er positiv til at utdanningskravet i fremtiden foreslås å være en relevant bachelor- eller mastergrad med minst 60 studiepoeng innen emner «som underbygger yrkesutøvelsen som regnskapsfører».

 

Studieplanen for bachelor i økonomi og administrasjon er i ferd med å bli endret. Betegnelsene på både bachelorgradene og mastergradene vil derfor fremover antagelig få større variasjon mellom utdanningsinstitusjonene. Dette er for så vidt drøftet i Utvalgets merknader til bestemmelsen (utredningen kap. 11). Vi mener departementet i sitt lovforslag bør konkretisere at også andre tilsvarende bachelorgrader bør inkluderes.

For øvrig mener vi at ordet «tilsvarende» er mer dekkende enn «lignende», slik det også er benyttet i utkast til ny revisorlov (NOU 2017: 15) § 3-2 første ledd.

Forslag til § 3-1 første ledd:

«Statsautorisert regnskapsfører skal ha oppnådd bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon eller annen tilsvarende bachelorgrad eller en mastergrad i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon eller en annen tilsvarende mastergrad.»

 

Mvh

Monica Viken

Instituttleder for Institutt for rettsvitenskap og styring

Handelshøyskolen BI