Høringssvar fra Frivillighet Norge

Høringssvar NOU 2018-9 Regnskapsførerloven - Forslag til ny lov om regnskapsførere

Dato: 21.10.2018

Svartype: Med merknad

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner. Vi har medlemmer fra alle deler av frivillig sektor: idrett, kultur, barne- og ungdomsorganisasjoner, miljøbevegelse, innvandrerorganisasjoner, helse, pasient- og brukerorganisasjoner, osv. Til sammen har våre over 300 medlemsorganisasjoner om lag 50 000 lokale lag og foreninger over hele landet.

Frivillighet Norge er opptatt av at det skal være enkelt å være frivillig og enkelt å drive frivillig organisasjon. Frivillige organisasjoner på lokalplanet har sjelden ansatte og drift og aktiviteter er ofte 100 % basert på frivillig arbeid.

 

Vi viser til kapittel 3 i NOUen som handler om lovens virkeområde. I kapittel 3.1.2 foreslås unntaket for «samarbeidende foretak» videreført.

Frivillige organisasjoner i Norge er tradisjonelt organisert med lokalledd som er selvstendige juridiske personer, som gjennom vedtekter er knyttet sammen i regionale og nasjonale sammenslutninger. Over tid har hver organisasjon utviklet sin egen oppgavefordeling ut fra ulike hensyn, og i noen tilfeller tilbyr et regional- eller sentralledd regnskapsføring for sine underledd. I andre tilfeller kan en organisasjon ha skilt ut regnskapstjenester i en selvstendig enhet som fører regnskap for noen eller alle ledd i organisasjonen.

 

Det er viktig at denne typen samarbeid kan fortsette uten at regnskapsførerloven blir gjeldende for det organisasjonsleddet, eller den enheten, som fører regnskap for andre organisasjonsledd.

Unntaket i kapittel 3.1.2 foreslås for samarbeidende "foretak". Det finnes ingen entydig definisjon av hva et "foretak" er. De hensynene som ligger til grunn for forslaget gjelder like mye – og kanskje enda mer – for enheter som ikke tradisjonelt regnes som foretak. Som nevnt kan foreninger og organisasjoner ha paraplyorganisasjoner eller fellesenheter som fører regnskap for dem. Slik regnskapsføring vil ha mer karakter av intern enn ekstern regnskapsføring. Frivillige organisasjoner kan ha ulike organisasjonsformer, herunder forening, stiftelse eller ideelt aksjeselskap.

Frivillighet Norge mener at lovteksten bør gi tydelig uttrykk for at annet enn "foretak" er omfattet, alternativt bør en proposisjon klargjøre dette.