Høringssvar fra Verdal Sauavlslag

Dato: 22.02.2019

Høringsuttalelse fra Verdal sauavlslag.

Vedrørende lovforslag til ny Fjellov, har vi følgende innspill:

Angående §2-7, åpner denne for at beite- og bruksrett kan innskrenkes av hensyn til allmenningens yteevne, naturgrunnlag og friluftsliv. Her mener vi at punkt om friluftsliv blir feil i denne sammenheng. En slik formulering åpner for at man kan få områder av spesiell interesse for friluftslivet (hyttefelt, turiststier etc), kan bli uaktuelle for beitebruk. Dette mener vi er uheldig, og en skjerpelse av dagens regelverk mht bruksretter som vi ikke kan se er i tråd med allmennrettslige prinsipper. Ved å få utnytte beite i statsallmenninger får vi brukt retter som vi har opparbeidet oss gjennom bruk over tid, og de fleste i sauavlslaget er er avhengige av denne retten for å få drevet med sauehold. Det vil for oss beitebrukere utgjøre en stor utfordring, både med tanke på praktisk håndheving og tap av ressurser, dersom en skal bli nødt å holde beitedyr borte fra enkelte områder. Videre mener vi at friluftsinteresser er godt nok ivaretatt av annet lovverk (eks. Allemannsretten som er hjemlet i friluftsloven), og derfor ikke bør gis denne prioriteten i Fjelloven. Vi støtter derfor mindretallsforslaget for §2-7.

§ 2-8, Årsmøte. Her mener vi det er mer fornuftig at bruksberettigede får velge sine representanter i årsmøte, heller enn at det skal fremme forslag på kandidater som senere skal behandles av kommunestyret. Dette da det ellers åpnes for at et flertall i kommunestyret kan la egne interesser være styrende for hvilke bruksberettigede som blir sittende i fjellstyret. Det må da være mer fornuftig at bruksberettigede selv får velge de som best vil representere bruksberettigede sine interesser i fjellstyret.

§ 3-1, Fjellstyret. Vi mener at bruksberettigede bør være representert med tre representanter, i stedet for to. Videre vil det være en fordel om de som representerer bruksberettigede i et fjellstyre, ikke bare innehar en bruksrett, men også bruker denne. Dette for å sikre seg at bruksberettigede sine representanter virkelig forstår de utfordringer og verdier som er knyttet til beite- og bruksretter. Dette hensynet vil for øvrig bli bedre ivaretatt dersom bruksberettigede får velge representanter selv, se forrige avsnitt (om §2-8).

Vedrørende § 3-4, støtter vi mindretallsforslaget her. Vi støtter mindretallsforslaget under § 3-4 - «Fjellstyret kan legge til rette for friluftsliv og naturopplevingar når ressursar og økonomi i allmenningen gjer dette mogleg». Vi mener at friluftslivet allerede er godt ivaretatt gjennom allemannsretten, og at fjellstyrene først kan legge til rette for friluftsliv ut over det som er sikret gjennom allemannsretten, dersom ressursgrunnlaget tillater det.

Angående § 4-3 om gjeterbu, hevder vi at fristen for evt fjerning av gjeterbu (tre uker) er for kort. Dette da ei fjerning av gjeterbu kan være en tidkrevende prosess, som en ikke kan forvente at tidligere bruker skal ha mulighet til å gjennomføre innenfor den nevnte tidsramma. Dette gjelder dersom varselet fremmes per brev. Dersom eier av bua ikke er kjent, skal varselet festes på gjeterbua med tre ukers frist. Det er vel få som nødvendigvis er innom gjeterbua si så ofte utenom beitesesong. Vi mener at fristen i slike tilfeller bør forlenges vesentlig.

Verdal Sauavlslag

v/styret

Simon Landfald, Audun Tiller, Jan Arild Green, Karin Rekve & Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo