Høringssvar fra Gåebrien sijte

Dato: 28.02.2019

Gåebrien sijte

Postboks 236

7374 Røros Røros den 28.02.2018

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep.

0030 Oslo

HØRINGSUTTALELSE VEDR. NOU 2018:11 NY FJELLOV

Gåebrien sijte er kjent med uttalelse fra NRL vedrørende NOU 2018:11 NY Fjellov og vil med dette gi sin tilslutning til NRLs uttalelse.

Med hilsen

Gåebrien sijte

v/Inge E Danielsen

leder