Forsiden

Høringssvar fra Frol Sau og Geit

Dato: 26.02.2019

Høringsuttalelse fra Frol sau og geit.

NOU 2018:11 Ny fjellov

Gjelder § 2 – 7 Avgrensingar i utøvinga av dei jordbrukstilknytte bruksrettane

Vi støtter mindretalsforslaget fra medlemmene Helmen og Østerås om at andre ledd går ut.

Hyttebygging og turisme skaper mange steder økende utfordringer for beitenæringen, og beiting som en viktig og bærekraftig bruk av utmark må ha et spesielt vern i loven. Allmenheten vil være sikret tilgjengelighet til friluftsliv i statsallmenningene uten at fjellstyrene skal kunne begrense bruksrettighetene av slike hensyn.

Styret i Frol sau og geit ved:

Einar-Andre Hogstad, Per Helge Genberg, Ole Ingar Pedersen, Elise Valstad Moksnes.