Høringssvar fra Vågå kommune

Dato: 27.02.2019

Kommunestyret i Vågå fatta samrøystes følgjande vedtak i sak 9/19 den 26.02.2019

Vedtak: 0)

Vågå kommunestyre gir følgjande høyringsuttale til NOU 2018:11 Ny Fjellov:

 1. Vågå kommune støtter i all hovudsak fleirtalet sitt (Statsallmenningslovutvalet) forslag til Ny Fjellov.
 2. Vågå kommune presiserer at fellesgoda i statsallmenningane er særs viktige for den lokale landbruksnæringa, og ikkje minst som motivasjon for busetting og tilflytting til kommunen.
 3. Vågå kommune støtter fleirtalsforslaget om etablering av en felles lov for fjellstyra og statsallmenningstyrene, dvs. at Fjelloven og Statsallmenningsloven blir slått saman.
 4. Vågå kommune presiserer at samanslåing av Fjelloven og Statsallmenningsloven ikkje må medføre at rettar som i dag ligg til lokal landbruksnæring eller lokale innbyggarar, blir svekka eller fjerna. Dette gjeld beiterett, rett til utvisning av seter, rett til utvisning av dyrkingsjord, virkesrett for uttak av ved og tømmer til eige bruk, småviltjakt, villreinjakt og fiske med garn og oter.
 5. Vågå kommune støttar fleirtalsforslaget om at fjellstyra skal overta ansvaret for forvaltning av skogen i statsallmenningar med virkesrett i staden for Statskog SF. (Dette gjeld i statsallmenningar der skogen ikkje blir drive som bygdeallmenning.)
 6. Vågå kommune støttar fleirtalsforslaget om at Statskog SF sin rolle som grunneigar bør reindyrkast, dvs. at Statskog SF ikkje lenger skal ha forvaltningsoppgåver i statsallmenningane.
 7. Vågå kommune støtter fleirtalsforslaget om at hovudregelen for virkesretten bør være enkeltpersondrift, dvs. at virkesrettshavarane sjølve skal ha rett til å hogge og drive fram utvist virke.
 8. Vågå kommune støtter fleirtalsforslaget om økt sjølvstyre for dei lokale fjellstyra, inkludert styrking av det lokale oppsynet og styrking av finansieringa av fjellstyra.
 9. Vågå kommune er ikkje samd med utvalet i at fjellstyret skal være å sjå på som eit privat rettssubjekt.
 10. Vågå kommune støtter fleirtalsforslaget om at innhaldet i bruksrettane som er etablert gjennom lang tids bruk, ikkje kan opphevast ved lov utan erstatning, og at allmenningsretten fremdeles skal kunne «utøves på en måte som er naturlig etter tida og tilhøva». Desse reglane bidrar til at nye driftsmetodar som dukkar opp etter at ny lov er vedtatt, ikkje blir ekskludert frå lovverket.
 11. Vågå kommune støtter fleirtalsforslaget om at man skal kunne inkludere annen gardstilknytta næringsverksemd når det gjeld kva som skal reknast som jordbruksdrift i tillegg til tradisjonelt jord- og skogbruk.
 12. Vågå kommune støttar fleirtalsforslaget om at rett til utvisning av dyrkingsjord er ein bruksrett.
 13. Vågå kommune støtter fleirtalsforslaget om vidareføring av gjeldande regler for jakt og fiske i statsallmenningane. Gjeldande system med prisrammer for jakt og fiske bør vidareførast, og tilsvarande bør moglegheiter for favorisering av innanbygdsbuande innanfor jakt og fiske vidareførast.
 14. Vågå kommune støtter ei vidareføring av gjeldande forbod mot sal av areal frå statsallmenning (avhendingsforbod), men med vidareføring av dei unntak som gjeld i dagens lov.
 15. Vågå kommune støtter fleirtalsforslaget om at det ikkje kan opnast for sal av tomter til fritidshus i statsallmenningane.
 16. Vågå kommune meiner at det er særs viktig at det fremdeles blir eit lokalt oppsyn, tilsett av fjellstyret. Fjelloppsynet representerer viktige kompetansearbeidsplasser i distriktskommunane. Overføring av denne oppgåva til SNO vil flytte makt frå dei lokale fjellstyra og over til SNO, som har ein meir sentralt styrt organisering og som ikkje er forankra i lokalsamfunna på same måte som eit fjellstyre.
 17. Vågå kommune meiner det er viktig at fjellstyret vert representert mtp. brukarinteresser, og støtter at det skal vere minst to medlemmar med jordbrukstilknyta bruksrettar i kvart fjellstyre, og at desse skal veljas av dei som har bruksrettar. Ny fjellov bør ikkje vere absolutt på at tal medlemmar skal avgrensas til fem, sjølv om dette kan vere hovudregelen.
 18. Vågå kommune støtter fleirtalsforslaget i at det kan opnast for fleire fjellstyre innanfor same kommune.
 19. Vågå kommune støtter fleirtalsforslaget på at brutto grunneigarinntekter delast 50/50 mellom vedkommande fjellstyre og grunneigarfondet til Statskog SF.
 20. Vågå kommune støtter ikkje forslaget om å doble tida for bortfall av utvist tilleggsjord frå fem til 10 år.

Vedlegg