Høringssvar fra Folldal kommune

Høringsuttalelse - ny fjellov

Dato: 21.11.2018

Svartype: Med merknad

Folldal kommune støtter hovedtrekkene i flertallet sine konklusjoner i NOU 2018:11.

Fellesgodene i statsalmenningen i Folldal er svært viktige både for den lokale landbruksnæringa, og som motivasjon for bolyst og tilflytting av fastboende til en utkantkommune med utfordringer på folketallsutviklinga.

Folldal kommune støtter utredninga på forslaget om å gi økt selvstyre til de lokale fjellstyrene.

En sammenslåing av Fjelloven og Statsalmenningsloven må ikke medføre at retter som i dag ligger til lokal landbruksnæring eller lokale innbyggere blir svekka eller fjerna. Beiterett, rett til utvising av seter, rett til utvisning av dyrkingsjord, virkesrett for uttak av ved og tømmer til eget bruk er eksempel på retter som har stor betydning for at den lokale landbruksnæringa skal kunne utvikle seg videre. At samfunnsutviklinga har gitt færre enheter med egen landbruksdrift, betyr ikke nødvendigvis at betydningen av de landbrukstilknytta rettene har blitt mindre for de enhetene som fortsatt satser på landbruksnæring.

Småviltjakt, villreinjakt og fiske med garn og oter er eksempel på retter innenfor jakt og fiske, der ny fjellov ikke må svekke eksisterende retter som ligger til innenbygdsboende.

Bestemmelsen i dagens fjellov §2 om at «retten skal kunne nyttast på ein måte som til kvar tid er i samsvar med rasjonell bruk, og som er naturleg etter tida og tilhøva» må videreføres. Denne bestemmelsen bidrar til at nye driftsmetoder som dukker opp etter at loven er skrevet og vedtatt ikke ekskluderes av lovverket.

Folldal kommune støtter at hva som skal regnes som jordbruksdrift i tillegg til tradisjonelt jord og skogbruk bør kunne inkludere annen gardstilknytta næringsvirksomhet.

Folldal kommune støtter flertallet på at rett til utvisning av dyrkingsjord er en bruksrett. Folldal kommune støtter mindretallet på at utvist dyrkingsjord bør kunne leies ut, men med den begrensning at det kun skal være til andre bruksberettigede. Over tid vil eiendommer kunne legge ned og deretter gjenoppstarte drifta, og utleie av den dyrka marka er et fleksibelt virkemiddel for å holde jorda i hevd i perioder der en eiendom ikke er i drift.  

Folldal kommune støtter flertallets innstilling på en videreføring av dagens regimer for jakt og fiske i statsalmenningene. Dagens system med prisrammer for jakt og fiske bør videreføres. Dagens muligheter for favorisering av innenbygdsboende innenfor jakt og fiske bør videreføres.

For virkesretten bør hovedregelen være enkeltpersonsdrift. Folldal kommune støtter ikke at fellesdrift skal være hovedregelen.

Folldal kommune støtter en videreføring av dagens forbud mot salg av areal fra statsalmenningen, men med fortsatt videreføring av de unntak som gjelder i dagens lov.

Det er viktig at det fortsatt blir et lokalt fjelloppsyn ansatt av fjellstyret. Å overføre denne oppgaven til SNO vil forflytte makt fra de lokale fjellstyrene og over til SNO som har en sentralt styrt organisering som ikke er forankra i lokalsamfunnet på samme måten som et fjellstyre.  

Det er viktig at fjellstyret blir representativt i forhold til brukerinteresser. Ny fjellov bør ikke være absolutt på at antallet medlemmer skal begrenses til 5, selv om det kan være hovedregelen.  

Folldal kommune støtter flertallet på at løpende brutto grunneierinntekter deles 50/50 mellom vedkommende fjellstyre og grunneierfondet til Statskog.

Villrein er en viktig ressurs i statsallmenningen i Folldal, men villreinen er en arealkrevende art. Skal en lykkes i å ta vare på villreinen i framtiden krever dette at villreinens leveområder forvaltes som helhet på tvers av eiendoms- og kommunegrenser. Selv om lokale fjellstyrer gis større makt, må det sikres at det enkelte fjellstyre forplikter seg til felles målsettinger for forvaltningen av det enkelte villreinområde.

Vedlegg