Forsiden

Høringssvar fra Hol kommune

Dato: 25.02.2019

Hol kommune behandlet saken i møte i formannskapet 21.02.2019, og vedtok følgende høringssvar:

Hol kommune slutter seg til innspill fra KS om at det bør gjennomføres supplerende utgreiinger og vurderinger på særlig disse punktene i mandatet til Statsallmenningsutvalget:

- Vurdere om det er formålstjenlig å bringe kommunene sterkere inn i forvaltinga av statsallmenningene.

- Vurdere samspillet med, og grenseflatene mot, andre lover.

En del av mandatet var nettopp å forenkle og bedre samspillet med annet tilgrensende lovverk. Da er det viktig at dette vurderes godt i utarbeidelsen av ny fjelllov.

Videre bør det stadfestes at fjellstyrene skal være forvaltningsorgan. Og herunder at offentlighetsloven og forvaltningsloven bør legges til grunn for all virksomhet i fjellstyrene, da de utøver virksomhet som kan ha stor allmenn interesse.

Hol kommune slutter seg til høringsinnspill fra USS vedrørende forslag til oppnevnelse og sammensetning av fjellstyrene.

Hol kommune slutter seg til innspill fra KS om at dagens prinsipp om bruksretter etter «tida og tilhøva» må videreføres og sikres istedenfor å legge opp til en ny praksis der spesielle retter blir spesifikt definert i Fjelloven.

Hol kommune støtter lovutvalgets forslag om at Fjellstyrene skal overta retten som grunneier i saker vedrørende motorferdsel i utmark.

Når det kommer til oppsyn støtter Hol kommune flertallet i lovutvalget og USS syn, som legger opp til en videreføring av ordningen med fjelloppsyn i statsallmenningene.

Hol kommune støtter flertallet i lovutvalgets forslag om at løpende bruttoinntekter deles lik mellom Fjellstyret og grunneierfondet.

Hol kommune støtter lovutvalgets forslag om å videreføre de to kategoriene for innenbygdsboende som følger av fjelloven i dag.