Forsiden

Høringssvar fra Vinje kommune

Dato: 28.02.2019

Samrøystes vedtak i Vinje kommunestyre:

Vinje kommune støttar høyringsuttala til ny fjellov frå Utmarkskommunenes sammenslutning, slik den ligg vedlagd.

Vinje kommune meiner manglande representasjon av USS i statsalmenningslovutvalet svekker legitimiteten til utvalet.

Kommunestyret vil be om at Stortinget/Regjeringa visar respekt for distrikta som blir berørte når dei utnemner slike utval og tek med medlemar frå distrikta det gjeld.

Vedlegg