Høringssvar fra Fuglehundklubbenes Forbund

Dato: 28.02.2019

Fuglehundklubbenes Forbund
v/ Styret

Høring ny Fjellov – tilsvar fra Fuglehundklubbenes Forbund.

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) viser til Landbruks- og matdepartementet NOU 2018:11 Høring ny fjellov.

FKF har ca 16000 medlemmer og er en paraplyorganisasjon for fuglehundklubber i Norge. FKF har til formal å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. FKF skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder. Avl av hunder skal skje i ønsket retning bade når det gjelder rasestandarder og rasenes sunnhet, noe som er et raseklubbansvar. De aller fleste medlemmer i FKF er også jegere, fortrinnsvis med hund.

FKF arbeider for å kartlegge hundens bruksegenskaper, tjene avlsarbeidet, høyne jaktkulturen og jaktens anseelse og sist men ikke minst bedre jakthunddressuren.

Av dette ligger det naturlig for FKF og fokusere på retten til bruk av hund i den nye Fjelloven.

Dette er i det vesentligste oppsummert i to punkter, 15.1.5.1 og 15.1.5.2.

15.1.5.1 Småviltjakt utan hund

Småviltjakt utan hund er regulert i fjellova § 23 første ledd. Her er det stadfesta at alle som det siste året har vore og framleis er fast busette i Noreg har rett til under like vilkår å oppnå høve til å drive slik jakt.

FKF har ingen kommentarer til dette.

15.1.5.2 Fangst av småvilt og småviltjakt med

hund

Fjellstyret kan etter fjellova § 23 andre ledd opne for fangst16 av småvilt og jakt med hund på småvilt.

Dei kan også avgjere om dette skal gjelde alle som er busett i Noreg, eller om det skal vere avgrensa til «personar som det siste året har vore og framleis er fast busette i området der allmenningen ligg – og som Kongen fastset grensene for – eller i

bygd eller grend der innbuarane frå gamal tid har utøvd allmenningsbruk i allmenningen», jf. Fjellova § 23 andre ledd andre punktum. Alle som bur innanfor det geografisk definerte området blir rekna som innanbygdsbuande og har lik tilgang til desse

rettane.

  • Mht dette punktet mener FKF at forslaget i for stor grad tar hensyn til historiske ordninger fra svært mange år tilbake. Og at betydningen/verdien av å komme fra «lokalsamfunnet» vektlegges i for stor grad.
  • Slik FKF ser det burde jakt med hund blitt vurdert på samme måte som for jakt uten hund. Altså at alle har like rettigheter uavhengig av hvor du bor. At det per i dag kun er et skille for jegere som jakter med hund synes FKF indikerer en urimelig forskjellsbehandling kontra jegere som jakter uten hund.
  • Begrunnelsen til utvalget for ikke å fjerne muligheten til å gjøre et skille for mellom utenbygdsboende og innenbygdsboende for jakt med hund er slik vi ser det spesielt; utvalget skriver i kapittel 15 «utvalget mener en fjerning av dette skille vil kunne skape strid». Et svært tynt argument slik FKF ser det, og som ikke tar hensyn til de endringer som har skjedd i samfunnet, den utviklingene som har vært av jaktens posisjon de siste 40 årene og det fokus på human jakt og ettersøk som er kommet.
  • Argumentet til utvalget oppfattes videre noe underlig når både Viltloven og økte krav til ettersøk ved storviltjakt, kom etter at dagens Fjellov ble vedtatt. Det virker ikke som om utvalget har tatt med seg dette i sin vurdering.
  • Småvilt må respekteres og håndteres på samme måte som storvilt mht kravet om å lokalisere skadeskutt vilt.
  • Argumenter som går i retning av at hundejegere tar ut for mye vilt kan lett imøtegås gjennom Fjellstyrenes mulighet til å regulere kvoter etc.

Oppsummert:

FKF mener at jegere med hund må behandles på samme måte som jegere uten hund, altså uten diskriminering ift hvor du bor.

FKF