Høringssvar fra Tolga kommune

Dato: 28.02.2019

Behandlet i Tolga formannskap, møte 26.02.2019;

Saksopplysninger:

Det vises til høringsbrev av 29. august 2018 fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) om Stats-allmenningslovutvalgets utredning NOU 2018:11 Ny fjellov.

I Stats-allmenningslovutvalgets mandat punkt 2.1.5 heter det blant annet at «Handlingsrommet til det lokale selvstyret bør videreføres, og helst styrkes. Lovutvalget skal også vurdere om det er formålstjenlig å bringe kommunene sterkere inn i forvaltningen av statsallmenningene, samt hvordan lovverket kan bidra til å fremme verdiskaping og effektiv, bærekraftig ressursutnyttelse.»

Med bakgrunn i dette mandatet hadde Tolga kommune forventet at det kom forslag om at kommunene skulle bli gitt en større plass i forvaltningen av statsallmenningene. I stedet foreslår utvalget nye regler for oppnevning av fjellstyrer som innebærer at kommunenes rolle i oppnevningen av fjellstyrene svekkes. De eneste grep i favør av kommunene er flertallets forslag om at kommunene skal kunne bestemme om det skal være ett eller flere fjellstyrer i en kommune og om statsallmenningene skal forvaltes etter bygdeallmenningsloven. Dette innebærer ingen styrking av det lokale selvstyret. Det er ingen drøftelser av hvilke oppgaver eller myndighet som kunne tenkes lagt til kommunene. Det er heller ingen drøftelser for hvorfor utvalget konkluderer med at det ikke er formålstjenlig å trekke kommunene sterkere inn i forvaltningen.

Følgende temaer er av særlig betydning for kommunene:

- Forenkling (sammenslåing styrer (fjellstyrer/allmenningsstyrer og lover),

- Styrking av den lokale forvaltningen / kommunenes myndighet i utmarka

- Kommunenes rolle ved oppnevning av fjellstyrene, sammensetning

- Geografisk virkeområde,

- Avhending/feste,

- Selvfinansiert/statlig finansiering,

- Skog/virkesrett

- Oppsyn

Saksvurdering:

Den nye loven må sikre reell lokal forvaltning og at verdien av utmarksressursene i størst mulig grad blir igjen i de lokalsamfunnene hvor verdiene høstes.

Tolga kommune er positiv til og støtter utvalgets forslag til hovedgrep og de fleste forslagene.

Vi mener derimot at flere av utvalgets forslag medfører en svekkelse av kommunenes stilling i forvaltningen av allmenningene.

Dette gjelder særlig forslagene om:

- fjellstyret, i motsetning til situasjonen i dag, skal være et privat rettssubjekt

- kommunene ikke skal gis noen rolle i forvaltningen av statsallmenningene

- kommunestyret skal være bundet ved sin oppnevnelse av fjellstyremedlemmer

Kommentarer og begrunnelser:

Utvalget har en gjennomgang i kap 6 om «Tilhøve til andre lover». Nederst i punkt 6.1, se innstillingen side 71, heter det at «Kommunene har fått delegert myndigheit etter dei fleste av lovene som ligg til grunn for areal- og landbruksforvaltninga. Det er derfor særleg viktig å sikre samhandling mellom aktørane i statsallmenningen og kommunane».

Utvalget overser her et grunnleggende rettslig utgangspunkt: kommunene er den primære planmyndighet etter plan og bygningsloven, m.a.o. at den ikke kun er gitt delegert myndighet. Og selv om utvalget påpeker et behov for samhandling, foreslås det ingen regler for hvordan slik samhandling skal være.

Tolga kommune mener at bare ved det å bringe kommunene sterkere inn i forvaltningen av statsallmenningene vil den lokaldemokratiske forankring styrkes. Styrket lokal forvaltning som alternativ til statlig forvaltning krever at det lokale organet er et offentligrettslig objekt. En omdefinering av fjellstyrene til et privat rettssubjekt, innebærer ingen styrking av det lokale selvstyre. Fjellstyrene bør forbli forvaltningsorganer.

Skal fjellstyrene opprettholde sin legitimitet som et organ for lokal forvaltning og lokalt selvstyre må det skje gjennom demokratiske prosesser på lokalt forvaltningsnivå, dvs. i kommunene. Forankringen til kommunene vil være avgjørende for å sikre at den nødvendige tillit til at forvaltningen av fellesskapsressursene som ligger i allmenningene nå og i fremtiden skjer etter demokratiske prosesser. Bare på denne måte vil man skape tillit til at de kryssende hensynene og de ulike interessene i allmenningene ivaretas på en god måte.

Tolga kommune mener at det er gjennom fjellstyrenes lokalpolitiske forankring og politisk engasjement fra lokalt til sentralt nivå at fjellstyrenes posisjon og ivaretaking av bruksrettene har vært sikret og vil sikres best for fremtiden.

Tolga kommune er uenig med utvalget når det legger til grunn at det ikke finner grunn til å styrke kommunenes rolle i forvaltningen av statsallmenningene jf. innstillingen punkt 3.1. Tolga kommune mener at utvalget ikke har oppfylt mandatet når det ikke er foretatt noen gjennomgang av hvordan kommunenes rolle kan styrkes, se de klare forutsetningene i mandatets punkt 2.1.5.

Tolga kommune mener at forslaget om at kommunestyret skal være bundet av forslagene om medlemmer fra bruksberettigede og reindrifta vil være er i strid med mandatet punkt 2.1.5, og i realiteten innebærer en svekkelse av kommunenes rolle i forvaltningen av allmenningene. Etter lovforslaget § 3-2 første ledd skal «Kommunestyre nemne opp fjellstyre», men bestemmelsen står ikke i sammenheng med tredje ledd hvor det fremgår at «Kommunestyret skal nemne opp medlemmane mellom dei det er gjort framlegg om … og følgje prioriteringane så langt råd er».

Dersom kommunestyret får plikt til å velge representanter for de bruksberettigede bare blant dem årsmøtet har foreslått, og i tillegg har plikt til å følge årsmøtets prioriteringer, blir den kommunale oppnevnelsen av disse medlemmene i realiteten illusorisk.

Tolga kommune støtter utvalgets flertall i:

- at det lovfestede avhendingsforbudet som hovedregel bør videreføres i ny lov,

- å styrke finanseringen av fjellstyrene, og

- å styrke det lokale oppsynet

Tolga kommune viser øvrig til høringsuttalelsen fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS). Tolga kommune slutter seg til USS` sin uttalelse i sin helhet.

Innstilling:

 1. Saksfremlegget sendes inn som Tolga kommunes høringssvar på Høring-NOU 2018:11 Ny fjellov.

 1. Hovedmomenter Tolga kommune mener må ivaretas i ny Fjellov:

 1. Kommunens rolle i oppnevningen av fjellstyrene må ikke svekkes i forhold til dagens ordning.

 2. Fjellstyrene må forbli et forvaltningsorgan og ikke bli et privatrettslig subjekt.

 3. Den lokale sjølråderetten, lokal verdiskapning, ivaretakelse av de bruksberettigede, og allmennhetens og friluftslivets interesser ivaretas best ved at kommunens stilling som forvalter av statsallmenningene styrkes.

 1. Tolga kommune slutter seg for øvrig til høringssvaret fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) datert 13. februar 2019 i sin helhet.

Formannskapet behandlet saken i møte 26.02.2019 :

Rådmannens innstilling til pkt 1 og 2, ble enstemmig vedtatt.

Leif Vingelen, SP, fremmet endringsforslag til pkt 3; «Tolga kommune slutter seg i all hovedsak til høringssvaret fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) datert 13. februar 2019 «

Rådmannens forslag til pkt. 3 falt

Endringsforslaget til pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet 26.02.2019:

 1. Saksfremlegget sendes inn som Tolga kommunes høringssvar på Høring-NOU 2018:11 Ny fjellov.

 1. Hovedmomenter Tolga kommune mener må ivaretas i ny Fjellov:

 1. Kommunens rolle i oppnevningen av fjellstyrene må ikke svekkes i forhold til dagens ordning.

 2. Fjellstyrene må forbli et forvaltningsorgan og ikke bli et privatrettslig subjekt.

 3. Den lokale sjølråderetten, lokal verdiskapning, ivaretakelse av de bruksberettigede, og allmennhetens og friluftslivets interesser ivaretas best ved at kommunens stilling som forvalter av statsallmenningene styrkes.

Tolga kommune slutter seg i all hovedsak til høringssvaret fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) datert 13. februar 2019