Høringssvar fra Norges Hytteforbund

Dato: 18.02.2019

Høringsuttalelse vedr NOU 2018:11 Ny fjellov

Norges Hytteforbund har merket seg at utvalgets flertall går inn for at ordningen med å etablere nye festekontrakter i statsallmenningene skal videreføres. Likeledes foreslår flertallet at unntaket fra innløsningsrett av eksisterende festetomter for fritidsbebyggelse skal videreføres.

Norges Hytteforbund mener og arbeider for at ordningen med tomtefeste skal avvikles. Det er en ordning som med dagens regler i praksis er likestilt med salg, og bare gir grunnlag for usymmetriske leieavtaler. Det er i alle fall verken tidsmessig eller hensiktsmessig å inngå nye festeavtaler i dag.

Norges Hytteforbund er enig med utvalgets mindretall, som mener at unntak fra festelovens innløsningsrett ikke bør videreføres. Videre mener Norges Hytteforbund at det ikke bør være anledning til å inngå nye festeavtaler for fritidsbebyggelse. Argumenter om at fjellstyra ikke kan forvalte kapital langsiktig kan ikke være grunn god nok til å videreføre en ordning, som svært mange mener bør avvikles.