Forsiden

Høringssvar fra Hola fiskeforening

Dato: 28.02.2019

Til

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 Oslo Dato 28.02.2019

Høringsuttalelse fra Hola-fiskeforening.

Høringsuttalelse til NOU 2018 11, Ny Fjellov

Hola fiskeforening er en forvaltningsammenslutning fra 1925 for rettighetshavere i vassdraget Hola – Langsjøen i Tolga kommune. Foreningens formål er å drive en bærekraftig forvaltning av fiske og fiskebestanden på vegne av rettighetshaverne, dette for å bedre eget fiske og for å tilrettelegge for innenbygdsboende og allmenheten forøvrig.

Til § 5-2 Grenser for kven som er rekna som fast busette i området der allmenningen ligg.

Innbyggerne i bygdene og grendene i området (gamle Tolga Herred, i dag Tolga- og Engerdal kommuner) har utøvd allmenningsbruk fra gammel tid, spesielt for dette området er not-fiske. Det er viktig å ivareta disse rettighetene som er en del av kulturarven. I forslag til ny Fjellov er det viktig at rettighetene fra gammel tid ikke blir avgrenset av kommunegrenser.

§ 5-2 må ivareta utøvelsen fra gammel tid, de nye Fjellstyrene bør gis mandat til å vurdere dette uavhengig av kommunegrenser i dag.

Til § 5-6 Vedtak om at allmenningen skal vere med i eit større jakt- eller fiskeområde og om utleige.

Hola fiskeforening består av private rettighetshavere og Tolga fjellstyre. En slikt felles organisering mellom private og fjellstyret er helt nødvendig for å få en forsvarlig og rasjonell forvaltning av fiskeressursene i samme vassdrag. I vårt område gjelder dette spesielt Stor –ørreten.

Det er viktig at § 5-6 ivaretar og helst fremme en felles forvaltning. Vedtaket etter denne paragrafen bør godkjennes lokalt av kommunen som er en fiskeforvalter jfr. § 6 Lov om laksefiske og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven), ikke departementet. En ny Fjellov bør generelt fremme lokalt selvstyre og forankring.

Til § 5-14 Fiske med annan reiskap enn stong og handsnøre.

Det står i forslaget i denne paragrafen følgende: … «Garder og bygdelag som har drive fiske med fastståande reiskap frå gammal tid, skal ha førerett til slikt fiske»…

Det bør tilføyes i § 5-14 at dette også gjelder for not-fiske, som er en tradisjonell utøvelse av innlandsfiske. Det er viktig å ivareta kulturarven.

En sammenslåing av Fjelloven og Statsallmenningsloven må ikke medføre at rettighetene lokalt forringes. Fjellstyret sin sammensetning må forankres lokalt, uten at det preges av «politiske» valgte representanter men gjenspeiler befolkningen forøvrig. Det er viktig at det nye Fjellstyret blir et privat rettssubjekt.

Hola fiskeforening.

v/leder Jon Petter Jordet