Høringssvar fra Øystre Slidre Jeger og Fiskerforening

Dato: 25.02.2019

Høringsuttalelse fra Øystre Slidre Jeger- og Fiskerforening

Dato: 25.02.2019

Høringsuttalelse ang. NOU 2018:11 Ny fjellov, fra Øystre Slidre Jeger- og Fiskerforening:

Øystre Slidre Jeger- og Fiskerforening (ØSJFF) støtter videreføring av gjeldende regler for jakt og fiske i statsallmenningene.

Gjeldende system med prisrammer for jakt og fiske bør videreføres, og tilsvarende bør muligheter for favorisering av innenbygdsboende innenfor jakt og fiske videreføres.

ØSJFF presiserer at sammenslåing av Fjellova og Statsallmenningslova ikke må medføre at retter til småviltjakt, villreinjakt, og fiske med garn/oter

som i dag ligg til lokale innbyggere, blir svekket eller fjernet.

Utover denne presisering, støtter Øystre Slidre Jeger- og Fiskerforening, Norges Fjellstyresamband (NFS) sine synspunkter i samband med høring av NOU 2018:11

Bjørnar Haugrud Melbye

Leder i ØSJFF