Høringssvar fra Singsås/Dragås Allmenningstyre

Dato: 25.02.2019

Høringsuttalelse til NOU 2018:11 – ny fjellov

Det vises til høringsbrev av 29.08.18 fra LMD om Statsallmenningslovutvalgets utredning NOU 2018:11 Ny fjellov.

Vi mener Singsås/Dragås Allmenningstyre er imot en sammenslåing av eksisterende Fjellov og Statsallmenning lov. Vi mener at det ikke vil bli noe forbedring av en sammenslåing, da vi får utøvd virkesrett i dag på en god måte.

Lovforslaget er omfattende, men det som primært opptar oss som allmenningsstyre for Singsås/Dragås statsallmenning, er utvalgets flertallsforslag om et utvidet fjellstyre som også er tiltenkt oppgaven med skogforvaltning/ivareta de virkesberettigets rettigheter til tømmer og ved.

Ihht. Lov om skogsdrift mv. i statsallmenningene, § 1-3, 1. ledd, skal allmenningsstyret representere de virkesberettigde i allmenningen, og har som oppgave å ivareta våre felles interesser knyttet til disse rettighetene på statsallmenningen. Allmenningsstyret velges av og blant de virkesberettigede. Dette sikrer at nødvendig lokalkunnskap ivareates, og i valg av styret legges det også vekt på å velge inn personer med interesser og kunnskap om skog og skogsdrift.

Lov om skogsdrift mv. i statsallmenningene forutsetter et samspill mellom Allmenningsstyrene og Statskog SF i forvaltningen av skogressursene. Statskog SF er miljøsertifisert, dermed ivaretas kravet til miljøsertifiseringen i skogbruket uten at dette belastes de virkesberettigede på noen måte. Allmenningsfondet og skogfondet disponeres av allmenningsstyret og Statskog SF i fellesskap. Vi oppfatter at samarbeidet med Statskg SF har fungert godt når det gjelder virkesrettsutvisning i Singsås/Dragås statsallmenning.

Dagens lovverk og vårt samarbeid med Statskog SF sikrer oss god innflytelse på avgjørelser som har betydning for virkesretten i Singsås/Dragås statsallmenning.

Styret vil på vegne av de virkesberettigede i Singsås/Dragås statsallmenning tilråd at ordningen med særskilt allmenningsstyre videreføres i dagens form.

Singsås .... 25/02- 2019

For Singsås/Dragås allmenningsstyre

Øystein Dybdalsbakk

Formann