Høringssvar fra Statskog SF

Dato: 27.02.2019

Høringssvar fra Statskog SF


Statskog SF har delt sin høringsuttalelse i to deler.
Del I gir en kortfattet framstilling, med overordnede synspunkter.
Del II gir en mer detaljert gjennomgang av utvalgets forslag til ny fjellov.

Vi viser til vedlagte dokumenter.

Vedlegg