Høringssvar fra Telemark Fylkeskommune

Dato: 14.02.2019

Telemark fylkeskommune:

Hovudutval for kultur, idrett og folkehelse handsama saken i møte 05.02.2019 sak 2/19

Vedtak:

Telemark fylkeskommune støttar opp om fleirtalet i statsallmenningslovutvalet sitt forslag om ny fjellov

Vedlegg