Høringssvar fra Ålen fjellstyre

Dato: 27.02.2019

ÅLEN FJELLSTYRE

M Ø T E B O K.

Sak nr. 60/2018 behandlet i fjellstyremøte den 15. 11. 2018.

Arkiv: 16.0 Side 1.

Følgende medlemmer var tilstede:

Trond Schjølberg, Lars Ingmar Nyhus, Bente Morken, Jon Vårhus og Olve Morken

Saksbehandler: Terje Borgos

ARBEIDET FRAM MOT NY FJELLOV - FORELØPIG UTKAST TIL SENTRAL HØRINGSUTTALELSE - NFS BER OM KOMMENTAR

Bakgrunn for saken:

Viser til vedlagte kopi av mottatt epost fra NFS.

Saksgangen ble referert under orienteringer i forrige fjellstyremøte. Fant det riktig å legge forslaget til fellesuttalelse fra NFS til orientering og eventuell kommentar fra fjellstyret. Frist for slik kommentar er satt til 25. 11.

Vurdering:

NFS sitt forslag til fellesuttalelse støtter flertallsforslagene i NOU 2018:11

NFS grunngir dette på en god og riktig måte. Flertallsforslagene innebærer en viss overføring av oppgaver fra statlig til lokalt folkevalgt nivå, noe som vil kunne gi grunnlag for mer lokal verdiskapning basert på ressursene i statsallmenningene. Dette vil igjen bidra til tilrettelegging som gir større muligheter for aktiviteter som vil bidra til bedre folkehelse og utøvelse av jakt, fiske og friluftsliv.

Statsallmenningene må forvaltes i et langsiktig perspektiv. Dette framkommer også i flertallsforslaget som må inneholde et generelt forbud mot salg av statsallmenning. Flertallsforslaget åpner imidlertid for salg i helt spesielle tilfeller, noe som også kan være riktig.

NFS påpeker på en god måte viktigheten av at bruksrettene (jordbrukstilknyttede bruksretter) må kunne utvikle seg dynamisk med «tida og tilhøva». Dette er viktig for å gi næringene utviklingsrom.

Utøvelse av jakt, fiske og friluftsliv på statsallmenningene er meget viktig både for lokalbefolkning og landets øvrige befolkning. Store sammenhengende statsallmenningsområder (som ikke deles opp gjennom salg) er grunnlaget for disse aktivitetene. NFS påpeker dette og støtter også dagens ordning med prisrammer for jakt og fiske. Nivået på prisrammene blir jo fastsatt for 5-årsperioder blant annet på grunnlag av innspill fra fjellstyrene.

Sak 60/2018. Side 2.

NFS peker også på at fordelingen av verdiene som framkommer fra arealleie / arealbruk i statsallmenning. Flertallsinnstillingen går ut på at alle løpende brutto grunneierinntekter skal fordeles 50 / 50 mellom vedkommende fjellstyre og Statskog SF v. grunneierfondet. Dette er et prinsipp som må innføres i den nye fjelloven.

Fjellstyrenes ansatte (fjelloppsynet og dets aktiviteter) er grundig berørt av NFS. Dette er meget viktige spørsmål og prinsipper som må bli med inn i den nye fjelloven.

Fjelloppsynet er verktøyet som fjellstyrene har for å få utført de oppgaver som til enhver tid skal utføres. Tidligere, ved 50 % refusjon, fungerte dette slik at for hver krone som ble lagt i refusjonspotten så utløste denne krona samme beløp fra lokalt nivå. Selv om denne prosenten nå er redusert er dette et meget viktig prinsipp å få fram i diskusjonen opp mot bruk av SNO. Det er helt klart at for det offentlige så er bruk av fjelloppsynet med mest lønnsomme både økonomisk og resursmessig.

Det er samtidig viktig med forutsigbare og langsiktige avtaler om salg av tjenester.

NFS advarer i sin foreløpige innstilling mot sammenslåing av fjellstyrer og allmenningsstyrer. Dette synes å være et riktig standpunkt på nåværende tidspunkt.

I tidligere diskusjoner i fjellstyret har dette forholdet blitt nevnt og det er lagt planer om et fellesmøte mellom fjellstyrene, allmenningsstyrene, kommunen og eventuelt også landbruksnæringsorganisasjoner og lokale jakt og fiskerforeninger.

Dette vil administrasjonen komme tilbake til med sikte på et slikt møte før jul.

NFS har ikke berørt valg av fjellstyrene i sitt foreløpige forslag til uttalelse.

Prinsippet med at fjellstyrene skal ha 5 medlemmer når almenningsområdet ikke berører flere kommuner skal videreføres, det samme gjelder unntaket der allmenningsområdet berører flere kommuner.

Det synes nå klart at samisk reindrift skal representeres i framtidige fjellstyrer med 2 medlemmer.

Finner ikke noe i flertallsinnstillingene om hvordan dette skal virke inn på antallet medlemmer i fjellstyrer som blir berørt av dette. Det står at reindriftsinteressene skal ha 2 representanter i fjellstyret. Mener imidlertid å erindre at dette var tatt inn i arbeidet i forbindelse med samerettsutvalg 2.

I et mindretallsforslag står det imidlertid at fjellstyret skal utvides med 2 representanter.

Dette er et meget viktig prinsipp som NFS nå må ta opp slik at en ikke får et lovforslag som sier at fjellstyret skal ha 5 medlemmer samt at 2 medlemmer skal representere samisk reindrift. Det vil da oppstå et tolkningsspørsmål av lovteksten. Dette må ikke skje.

Forslag til vedtak:

1. Ålen fjellstyre støtter de synspunkter som NFS har innarbeidet i sitt utkast til

høringsuttalelse.

2. Ålen fjellstyre peker på det som er tatt inn i saksframlegget angående fjelloppsynets arbeidsoppgaver, kostnader og salg av tjenester.

3. Ålen fjellstyre påpeker at det i flertallsforslaget til § 3-1 ikke framgår at fjellstyret skal utvides med 2 representanter i de tilfeller at samisk reindrift skal være representert med 2 medlemmer. Dette er et viktig prinsipp som må tas inn i lovteksten

Sak 60/2018. Side 3.

Behandling i møte:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.