Høringssvar fra Odda kommune

Dato: 22.02.2019

Odda Kommunestyre vedtok 13.02.2019 samrøystes slikt vedtak.

Vedtaket er :

Odda kommunestyre sluttar seg til den uttalen Norges Fjellstyresamband (NFS) har gitt til fleirtalsinnstillinga i høyringa til : NOU : 2018 / 11; Ny fjellov.

Odda kommunestyre sluttar seg og til NFS si påpeiking av at mindretalsforslaga i NOU-en samla vil gi eit svekka og svært krevjande grunnlag for ei forsvarleg lokal forvalting av statsallmenningane – og viser til NSF sine kommentarar på dette punktet.

Odda kommunestyre finn at den lovteksten som er føreslegen av fleirtalet gir gode rammer for forvaltinga av statsallmenningane.