Forsiden

Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune

Dato: 28.02.2019side 1 av 6
Saksprotokoll
NOU 2018:11 Ny fjelllovTrøndelag fylkesting har behandlet saken i møte 27.02.2019 sak 12/19

Fylkestingets vedtak

1. Trøndelag fylkeskommune viser til forslag til ny fjellov i NOU: 2018 11. Statsallmenningene er viktige områder både for skogsdrift, reindrift og andre utmarksnæringer, samt friluftsliv og folkehelse i fylket. Trøndelagsplanen (2019-2030) utgjør et sentralt grunnlag for fylkeskommunens uttalelse. Statsallmenningene er viktige områder både for Jordbruk, skogbruk, reindrift, jakt og fiske og andre utmarksnæringer, samt friluftsliv og folkehelse i fylket.

2. Fylkeskommunen er enig i at lovverk og forvaltning framstår som fragmentert og uoversiktlig, og atdet er behov for opprydding og forenkling. Fylkeskommunen støtter derfor at dagens fjellov og statsallmennings-lov slås sammen og erstattes med en ny fjellov. Men påpeker at en sammenslåing av Fjelloven og Statsallmenningsloven ikke må medføre at rettigheter som i dag ligger til lokal landbruksnæring eller innbyggere ikke blir svekket eller fjernet.


3. Fylkeskommunen støtter videre at det blir ett styre for statsallmenningene (nytt fjellstyre), der alle interessene er samlet. Dette gir et bedre grunnlag for en helhetlig areal -og ressursbruk og et styrket samarbeid mellom aktørene.

4. Store deler av statsallmenningene i Trøndelag ligger i skogområder og skogen er en verdifull ressurs i regionen. Det er et mål at skogene skal forvaltes i et langsiktig Derfor bør dagens ordning videreføres der Statskog SF fortsatt forvalter skogen i samråd med de lokale fjellstyrene. og bærekraftig perspektiv og med god forvalterkompetanse.


5. Langsiktig og bærekraftig forvaltning synes også best i varetatt ved at statsallmenningene består som store, udelte eiendommer. Ny fjellov bør derfor videreføre et generelt forbud mot salg av statsallmennings-areal, og at dagens system med utleie og unntaksvis salg fortsetter.

6. Fylkeskommunen mener den nye loven må ivareta dagens system med rimelige og tilrettelagte tilbud til befolkningen for jakt, fiske og friluftsliv, da dette er god folkehelsepolitikk.

7. Flertallets forslag til formålsparagraf synes best å ivareta hensynet både til næringer, naturmangfold og friluftsliv.

8. Fylkeskommunen har ikke endringsforslag til lovteksten.

9. Utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall når det gjelder oppsyn i statsallmenningene. Et flertall i utvalget vil videreføre oppsynsordningen som er i dag, men foreslår at den nye loven skal tydeliggjøre at fjelloppsynet utøver offentligrettslig og privatrettslig oppsyn i statsallmenningene. Flertallet foreslår også en endring i lov om naturoppsyn for å gjøre dette klart. Et mindretall i utvalget mener at fjellstyrene bare skal ha ansvaret for det privatrettslige tilsynet. Trøndelag fylkeskommune støtter flertallet i dette forslaget.

10. Utvalgets flertall foreslår at alle grunneierinntektene skal deles likt mellom grunneierfond og fjellstyrene. I dag er ordningen at det bare er inntekter fra feste av tomt til hytte og hotell som blir delte. Mindretallet mener at deling utover gjeldende ordning bare skal skje for inntekter ved nye tiltak. Trøndelag fylkeskommune støtter flertallet i utvalget.

11. Utvalgets flertall viser til det dynamiske elementet i allmenningsretten og mener tilleggsjord er en ressurs som nå er å regne som en bruksrett. Flertallet legger også til grunn at oppdyrking av tilleggsjorden i tillegkrever kommunal tillatelse til nydyrking. Mindretallet mener derimot at tilleggsjord ikke kan regnes som en bruksrett, og at utvising av tilleggsjord fremdeles vil være ressursutnyttelse som ikke er basert på allmenningsrett. Trøndelag fylkeskommune støtter flertallet i utvalget i dette, og at det bør være adgang til å utvise tilleggsjord i produktiv skog.