Høringssvar fra Grane kommune

Dato: 28.02.2019

1. Grane kommune legger til grunn at Statskog SF sine eiendommer i kommunen kan forvaltes som
statsallmenning i ny Fjellov. Grane kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra
Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) om NOU 2018: Ny Fjellov.

2. Grane kommune viser til tidligere vedtak i kommunestyret sak 022/17, hvor kommunestyret ber om
at Fjelloven iverksettes for Statskog SF sine eiendommer i Grane kommune.

Vedlegg