Høringssvar fra Larvik kommune

Dato: 16.05.2019

Larvik 16.05 2019

NOU 2018: 16 Det viktigste først
Høring

15.05.2019 Formannskapet
Møtebehandling:


FSK- 044/19 Vedtak:

Larvik kommune mener at dagens lovverk og forskrifter, sammen med profesjonsutdanningene, utgjør et tilstrekkelig grunnlag for å foreta prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og ser ikke at innføring av de samme prioriteringskriteriene som i spesialisthelsetjenesten vil øke likeverdigheten.

Kommunen støtter utvalgets forslag om å bedre tilgangen til data for å understøtte riktige prioriteringer i primærhelsetjenesten.

Intensjonen om økt likeverdighet i helsetjenestene er et viktig anliggende, og utgjør en felles utfordring i alle deler av helsetjenesten.Utvalgets forslag baseres på en underliggende forutsetning om større grad av likeverdighet i spesialisthelsetjenesten, og at prioriteringskriteriene kan være årsak til dette. Larvik kommune mener at en slik forutsetning er usikker, og at den bygger på et udokumentert kunnskapsgrunnlag.

Det kommunale selvstyret er forsterket i ny kommunelov. Larvik kommune er bekymret for at utvalgets forslag om å utrede finansieringsmodeller som støtter opp under prioriteringsprinsippene i den enkelte tjeneste og/ eller på tvers av helsetjenestenivåene vil komme i konflikt med det lokaldemokratiske prinsippet om rammestyring.