Høringssvar fra Klepp kommune

Dato: 02.05.2019

SVAR - NOU 2018:16 - PRIORITERING - KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSTENESTE - HØYRING

Høringsuttalelse til NOU 2018 :16 “Det viktigste først”

Kommunene Bjerkreim, Gjesdal, Egersund, Randaberg, Sola, Time og Klepp støtter KS sin høringsuttalelse til NOU 2018:16 «Det viktigste først».

Kommunene har i tillegg følgende kommentarer:

Vi mener prioriteringskriteriene; nytte, ressurs og alvorlighet, delvis er egnet for å sikre likeverdige kommunale helse- og omsorgstjenester.

Det er en utfordring at prioriteringskriteriene i for liten grad rommer de utfordringer som gjerne skiller primærhelsetjenesten fra spesialisthelsetjenesten. Kommunene må håndtere en større bredde av sykdomsbilder som i tillegg ofte har et lengre tidsperspektiv. Mange brukere har kroniske sykdommer hvor det kan være vanskelig å tildele tjenester ut fra kriteriene nytte, ressurs og alvorlighet.

Kommunens oppfatning er at det er nødvendig å legge til «muligheter for mestring» som et tilleggskriterium i tillegg til nytte, ressurs og alvorlighet.

Kommunenes oppfatning er at foreslåtte kriterier (dersom en tar med mestringskriteriet), er egnede kriterier og prinsipper på faglig, administrativt og politisk nivå. Kriteriene viser en tydeligere retning, og kommunenes oppfatning er at også primærhelsetjenesten må erkjenne behovet for å prioritere i tildeling av tjenester.

Prioriteringene bør imidlertid synliggjøres i nytt regelverk som regulerer helse- og omsorgspersonellets rettigheter og plikter. I likhet med KS sin høringsuttalelse mener vi at dagens finansieringsmodeller i helse- og omsorgssektoren må samsvare med nasjonale prioriteringer og nye prioriteringskriterier.

Det bør legges til rette for undervisning og refleksjoner knyttet til prioriteringer både i grunnutdanninger og videreutdanninger. I tillegg bør det utarbeides nasjonale prioriteringsveiledere for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det anses som viktig å etablere regionale råd for rådgivning og veiledning i komplekse prioriteringssaker.