Høringssvar fra Færder kommune

Dato: 22.05.2019

Høringsuttalelse fra Færder kommune, vedtatt i hovedutvalg for helse 15.05.2019
Kommuneplanens samfunnsmål for helse er at «innbyggerne opplever kvalitet på kommunens helsetjenester og har en helse om bidrar til mestring og livskvalitet.» Folkehelse er et gjennomgående tema i kommuneplanen.

Fra departementets side er det ønskelig at det gis innspill til tre hovedspørsmål:

1. Om prioriteringskriterier i helse og omsorgssektoren slik utvalget legger det frem, er et egnet virkemiddel for å sikre likeverdige kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ut i fra et pasientperspektiv vil det virke urimelig om ulike tjenesteområder forholder seg til vesentlig forskjellige prioriteringskriterier. Kommunen er positiv til at kriteriene drøftes i sammenheng på tvers av sektorer og forvaltningsnivå i helsesektoren, men uttrykker samtidig skepsis til om kriteriene er egnet for prioritering i kommunens helse- og omsorgstjenester. Dilemmaene er godt beskrevet i utredningen.

Intensjonen om økt likeverdighet i helsetjenesten er et viktig anliggende, og utgjør en felles utfordring i alle deler av helsetjenesten. Samtidig er det kommunale selvstyret forsterket i ny kommunelov. Utvalget viser til at kommunenes forutsetninger er ulike og tjenestetilbudene utformes ut fra lokale behov og forhold. Målet om likeverdig tilbud i befolkningen må sees i sammenheng med dette.

Christine Tokle Martens har i sin doktoravhandling «Allocating responsibilities – Norwegian elder care between national ambition and local autonomy» fra 2017 beskrevet betydlige diskrepans mellom nasjonale målsettinger om likhet og kommunale tjenestetilbud. Ulike økonomisk inntektsgrunnlag mellom kommunene er den variabelen som i hovedsak forklarer forskjellen i tjenestetilbud mellom kommunene. Hvis nasjonale myndigheter har mål om mer likeverdig tilbud mellom kommunene vil større økonomisk likhet være en betydelig viktigere faktor enn en ytterligere forsterkning av rettigheter.

2. Om de foreslåtte kriteriene og prinsippene for prioritering er egnet for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester på hhv faglig, administrativt og politisk nivå.

Prioriteringskriteriene har fått tilført en dimensjon med mestring. Dette er positivt. For øvrig vil kommunen utrykke bekymring for at det kommunale selvstyret vil komme til å bli svekket både faglig, administrativt og politisk dersom kommunen blir pålagt å følge nasjonale prioriteringskriterier. Det kan også medføre at mestringsorienterte tiltak og tidlig innsats vil måtte nedprioriteres.

3. Om virkemidlene som foreslås er egnet til å støtte opp om prioriteringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Færder kommune støtter anbefalingen om en gjennomgang av finansieringsmodellene for helsetjenestene samlet sett.

Departementet anbefales å vurdere et modellprosjekt hvor deler av inntektsgrunnlaget tildeles etter hvor god helse befolkningen i et valgt område har. Dette vil bidra til at folkehelse, forebyggende arbeid og mestringsorienterte tiltak gir gevinst både for innbyggere og samfunnsøkonomi. Modellprosjektet bør involvere både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i området. (Nærhetsfinansiering i Danmark)

Utvalgets forslag om forbedret datagrunnlag og etablering av kompetansemiljø støttes. Generelt advares det mot de delene av det foreslåtte virkemiddelapparatet som vil begrense det lokalpolitiske handlingsrommet.