Høringssvar fra RVTS Nord

Dato: 16.05.2019

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord (RVTS Nord) anbefaler at kommunenes plikt til å forebygge, avdekke og følge opp alle former for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, selvskading og selvmord, og flyktningehelserelaterte traumer, som tvungen migrasjon og tortur, må synliggjøres i de foreslåtte prioriteringskriteriene, for eksempel under alvorlighetskriteriet. Dette for å sikre at kommunene opprettholder kompetanse og tilbud til både utsatte og utøvere av ulike traumer, uavhengig av svingninger i kommuneøkonomi.