Høringssvar fra Fredrikstad kommune, Seksjon for helse og velferd

Dato: 21.05.2019

NTL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

postboks 8011 dep

0030 OSLO

Deres referanse

Vår referanse

Klassering

Dato

19/753-

2019/3985-8-106529/2019-WESY

F00

20.05.2019

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune NOU 2018:16 - Det viktigste først, - om prioritering i kommunal helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester

Fredrikstad kommune, ved helse- og velferdsutvalget, behandlet forslaget i møte den 15.5.2019 i sak 28/19, og vedtok følgende uttalelse:

Utredning av forslag til prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester er et positivt initiativ. Kommuneøkonomien er stram, og prioriteringsutfordringene har aldri vært større. Drøftingen av prioriteringskriteriene bidrar til et engasjement i forhold til hva som kan bidra til å sikre en likeverdig tilgang på tjenester.

Beskrivelsen av spesialisthelsetjenestens og kommunens samfunnsoppdrag, målsetninger og forskningsgrunnlag er en god framstilling av forskjellen mellom tjenestenivåene.

Fredrikstad kommune savner en beskrivelse av framtidens helseutfordringer og en vurdering av hvordan kommunene skal håndtere disse sett opp mot prioriteringskriteriene.

Forventede demografiske endringer, med en økende andel eldre, nye brukergrupper og knapphet på helse- og sosialpersonell og frivillige omsorgsytere, forventes å legge press på helse- og velferdssektorens bærekraft. Flere stortingsmeldinger, Morgendagens omsorg, Meld. St. 29 (2012-2013) og Framtidens primærhelsetjeneste, Meld St. 26 (2014-2015) legger vekt på behovet for satsing på forebygging, etablering av lokale lavterskeltilbud og rehabilitering med tanke på egenmestring.

Utviklingen de siste årene har nærmest vært motsatt. Samhandlingsreformen har ført til at flere og mer alvorlig syke skrives raskere ut fra sykehus med behov for omfattede omsorgstjenester og oppfølging av medisinsk behandling. Kommunen har samme ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid og tilrettelegging for mestring som for oppfølging av behandlings- og omsorgsbehov. Hvordan håndteres dette i en prioritetsvurdering?

Utredningen mangler også en nærmere omtale av tjenesteområder med særlige utfordringer, som for eksempel rus- og psykisk helse. Prioriteringsspørsmålene vil kunne bli komplekse, fordi utfordringene ofte vil krever kombinasjoner av aktiviteter på ulike arenaer, og nytteverdien vil kunne være usikker, særlig i et langsiktig perspektiv.

I høringsbrevet blir det bedt om en særlig vurdering av:

1. Om prioriteringskriterier i helse- og omsorgssektoren slik utvalget legger det frem, er et egnet virkemiddel for å sikre likeverdige kommunale helse- og omsorgstjenester.

Et aktuelt spørsmålet er hvor egnet prioriteringskriteriet alvorlighet er i den kommunal helse- og omsorgstjenesten. Alvorlighet skal kunne fungere som et kriterium i spennet mellom plikten til å gi nødvendig og snarlig helsehjelp og alvorlighet i de langsiktige konsekvenser for den enkelte bruker/pasient og i et helsefremmende og forebyggende perspektiv. En av deltagerne i utvalget, Benedicte Løseth, har skrevet en artikkel i Tidsskriftet for omsorgsforskning der hun setter pekefingeren på dilemma ved å stille spørsmålet Forebygging versus akutt helsehjelp – hva bør prioriteres?

Det foreslås utarbeidet nasjonale prioriteringsveiledere som beskriver hvordan nytte og alvorlighetskriteriet normalt skal tolkes ved tildeling av vedtaksbaserte kommunale tjenester.

En vurdering av behovet for rask behandling i forhold til en helsemessig tilstand er trolig enklere enn å vurdere prioritet i forhold til helsefremmende og forebyggende innsats eller prioritet i valget mellom forebyggende innsats og omsorgstjenester. Benedicte Løseth skriver i sin artikkel at alvorlighet som prioriteringskriterium ønskes velkommen, men skal det fungere er det behov for en samlet offentlig forståelse av alvorlighet langs disse to dimensjonene. Fredrikstad kommune støtter denne uttalelsen og foreslår en grundigere utredning av alvorlighet som et prioriteringskriterium i kommunens helse- og omsorgstjeneste.

2. Om de foreslåtte kriteriene og prinsippene for prioritering er egnet for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester på hhv faglig administrativt og politisk nivå.

Utvalgets egen vurdering er at det er et godt stykke fram til en situasjon hvor et forenklet systematisk prioriteringsarbeid på politisk og administrativt nivå kan være på plass i kommunene.

Fredrikstad kommune viser til ovennevnte anbefaling om at en forståelse av innhold og bruk av prioriteringskriteriene må avklares først.

3. Om virkemidlene som foreslås i innstillingen er egnet til å støtte opp om prioriteringer i de kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Fredrikstad kommune vurderer utvalgets forslag til virkemidler som fornuftige og vil spesielt poengtere behovet for en juridisk forankring av prioriteringskriteriene i relevant regelverk.