Høringssvar fra Diakonhjemmet Sykehus

Dato: 22.05.2019

Høringsuttalelse - Prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Diakonhjemmet Sykehus har med interesse lest NOU 2018:16 «Det viktigste først» Utredningen er meget grundig og oversiktlig.

Vi blir spesielt bedt om innspill på tre forhold:

1) Om prioriteringskriterier i helse og omsorgssektoren slik utvalget legger det frem, er et egnet virkemiddel for å sikre likeverdige kommunale helse- og omsorgstjenester.

Beslutningstakere i helse- og omsorgssektoren må ofte ta vanskelige beslutninger og prioritere mellom ulike tjenesteområder, brukere og pasienter. Det er derfor helt vesentlig at det foreligger klare prioriteringskriterier. Dette er imidlertid ikke nok. Det må også tas i bruk finansieringsincentiver som bidrar til å øke aktiviteten innenfor prioriterte områder og om stimulerer til mer og bedre samhandling mellom forvaltningsnivåene.( se pkt. 3)

2) Om de foreslåtte kriteriene og prinsippene for prioritering er egnet for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester på hhv faglig, administrativt og politisk nivå.

Diakonhjemmet Sykehus støtter utvalgets foreslåtte kriterier og prinsipper for prioriteringer. Beskrivelsene av nytte – ressurs – og alvorlighetskriteriene er tydelige og gir god mening.

Vektleggingen av mestringsbegrepet er spesielt viktig. Sykehusets brukerutvalg skriver:

«Brukerutvalget støtter Blankhomutvalgets anbefaling om at nytte- og alvorlighetskriteriet som benyttes ved prioriteringer i spesialisthelsetjenesten, suppleres slik at den også fanger opp fysisk, psykisk og sosial mestring.

Det er viktig å legge til rette for mestring, og brukerens egen vurdering av hva som er viktig, er vesentlig for utformingen av gode tjenester til den enkelte.»

Diakonhjemmet Sykehus støtter også vurderingene av beslutningsnivåer. Det virker funksjonelt å dele inn i faglig, administrativt og politisk nivå i kommunal helse – og omsorgstjeneste selv om dette ikke fullt ut samsvarer med beslutningsnivåene i spesialisthelsetjenesten. Det er særlig viktig at tildelings/vedtaksmyndighet knyttes til faglig nivå.

Sykehusets brukerutvalg påpeker spesielt:

«Blankholmutvalget skriver at brukermedvirkning på alle nivåer vil styrke prioriteringsarbeidet og bidra til økt åpenhet, legitimitet og aksept for prioriteringsbeslutningene, noe Brukerutvalget gjerne vil støtte.»

3) Om virkemidlene som foreslås i innstillingen er egnet til å støtte opp om prioriteringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

I utredningen anbefales det å legge til rette for at medarbeidere får mulighet til å reflektere over sin egen praksis og drøfte prioriteringsdilemmaer med kolleger, på samme måte som spesialisthelsetjenesten har opprettet klinisk etikk-komiteer (KEK). Disse kan bidra til systematiske drøftinger, til å fremme tverrfaglighet, og til å sikre at pasientenes, brukernes og pårørendes perspektiv blir tilstrekkelig belyst og vektlagt. Sykehusets støtter dette og peker på at det er vesentlig at brukere deltar.

Ulike finansieringssystemer og prioriteringer i spesialist – og primærhelsetjenesten skaper utfordringer i samhandlingen om helhetlige pasient/behandlingsforløp. Utvalget nevner kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter som ett eksempel. Andre eksempler er ambulante tjenester, arenafleksible tiltak og personsentrerte og integrerte helsetjenesteteam. Økonomiske virkemidler bør stimulere til innovative samhandlingstiltak som sannsynligvis vil være både nyttige, ressursbesparende og brukervennlige.

Diakonhjemmet Sykehus støtter utvalgets bekymring for at «..mangel på tilgjengelige og standardiserte data av god kvalitet gjør det utfordrende å få et riktig bilde av tjenestens kvalitet og ytelse» (18.6)

Bedre kvalitet på data, bedre tilgjengelighet, deling av data og bedre teknologiske løsninger er forutsetninger for gode prioriteringer på tvers av forvaltningsnivåene.

Med vennlig hilsen

Anders Mohn Frafjord

Administrerende direktør


Dokumentet er elektronisk godkjent.