Høringssvar fra Melanor

Dato: 22.05.2019

Helse- og omsorgsdepartementet

Fornebu, 22/05-19

Høringsinnspill - NOU 2018:16 Det viktigste først

Utredningen «Det viktigste først», gir god oversikt over rammene for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Melanor mener utvalgets forslag til prioriteringskriterier for helse- og omsorgssektoren godt fanger opp tjenestenes omfang og ansvar, og vi slutter oss til utvalgets forslag til prioriteringskriterier.

Vi er langt på vei enig i utvalgets forslag til virkemidler. Vi er imidlertid skeptiske til utvalgets forslag om system for Nye metoder som beslutningsverktøy i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Metodevurdering er svært ressurskrevende. Etter seks år med nasjonalt system for Nye metoder i spesialisthelsetjenesten, virker det dessverre ennå ikke særlig godt for medisinsk utstyr. Metodevurdering for medisinsk utstyr har i for stor grad lent seg på erfaringene fra legemidler. Dette er ulike produktområder som krever ulik tilnærming. Vi mener utvidet bruk av Nye metoder bør vente til systemet er videreutviklet og tilpasset medisinsk utstyr og det er tydelig hvilke gevinster systemet innebærer i praksis.

Følgende tall er bakgrunn for vårt synspunkt. Det er anslagsvis 500.000 medisinske utstyr på markedet i Europa. Fra 2013-2017 ble det for feltet «metoder som ikke er legemidler», som også er medisinsk utstyr, meldt inn 100 metoder til nasjonal metodevurdering. Det vil si omlag 20 metoder i året. I 2017 ble det for samme felt registrert 16 innmeldte metoder. Av disse ble det gjennomført seks nasjonale metodevurderinger, ni var ikke aktuelle for metodevurdering.

Om Melanor

Medtek Norge og Lab Norge fusjonerte 1. januar 2019. Vårt nye navn er Melanor. Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr, og hjelpemidler i det norske markedet. Melanor representerer 150 medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere i Norge. Samlet omsetter våre medlemmer for omlag 12 mrd. kroner.

Med vennlig hilsen

Melanor – Bransjeorganisasjonen for medtek og lab

Atle Hunstad, Administrerende direktør

Henriette Ellefsen Jovik, Seniorrådgiver