Høringssvar fra Røros kommune

Dato: 22.05.2019

Røros kommune har følgende kommentarer til høringen «det viktigste først»:

Kriteriene må i større grad fange opp kommunenes totalansvar for sine innbyggere. De må også være også være funksjonelle og enkle å bruke.

Når det gjelder det nye regelverket kan det tenkes at det vil gi større utfordringer innen prioriteringer i turistkommuner. Å være en turistkommune gir store variasjoner i befolkningen gjennom året. Spesielt i de deler av året der tjenestene er mest presset for personell, sommerferie og høytider, må egen faste befolkning prioriteres ned for å kunne gi tjenester til alle de eldre og hjelpetrengende som komme til hyttene i regionen. Dette får ikke kommunene noe ekstra kompensasjon for. Dette kan gå ut over kommunens innbyggere.

Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har to ulike funksjoner og ulikt lovverk. Vi må ikke komme dit at prioriteringer i spesialisthelsetjenesten har negative konsekvenser for kommunal helse- og omsorgstjeneste, - og motsatt. Prioriteringer må ses i et helhetlig perspektiv.

Kommunene har mange nasjonale føringer å forholde seg til. Dette som regel uten at det tilføres ekstra midler/ressurser. Det fører til at det blir mindre tilgjengelige ressurser for kommunens egne prioriteringer. Derfor bør det følge med gode virkemidler til det nye regelverket.

Det nye regelverket må gjenspeiles i både i Helse- og omsorgstjenesteloven og i Helsepersonelloven.

Kommunen imøtekommer en prioriteringsveileder, men ønsker helt klart at en veileder må bli funksjonell i vårt viktige arbeid.

: