Høringssvar fra Drammen kommune

Dato: 22.05.2019

NOU 2018:16 «Det viktigste først» er, etter Drammen kommunes vurdering, en god gjennomgang av gjeldende rett og rammebetingelser for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kommunene opplever stadig mer omfattende oppgaver knyttet til helse- og omsorgsbehovene i befolkningen. Dette fordrer at kommunene har mulighet til å prioritere innbyggere med størst behov samtidig som hensynet til folkehelse og levekår for alle kommunens innbyggere ivaretas.

Det er vanskelig å se for seg en endring i finansieringsordningene som understøtter de foreslåtte prioriteringsprinsippene uten at dette vil kunne komme i konflikt med prinsippet om rammestyring. Drammen kommune er fornøyd med at det kommunale selvstyret har vært et viktig premiss for arbeidet i utvalget, og forutsetter at det kommunale selvstyret hensyntas også i arbeidet med oppfølgingen av NOUen. Drammen kommune ser positivt på en gjennomgang av finansieringsordningene for å få belyst hvorvidt disse understøtter riktige prioriteringer og gode tjenester til kommunens innbyggere.

Kommunale helse- og omsorgstjenester skiller seg fra spesialisthelsetjenester, som også utvalget peker på. Prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal fange opp tjenester i et livsløpsperspektiv, der innbyggeren kan ha flere utfordringer som fordrer samhandling mellom ulike deler av det kommunale tjenesteapparatet.

Drammen kommune støtter utvalgets forslag om å legge nytte, ressurs og alvorlighet som kriterier for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten på samme måte som for spesialisthelsetjenesten. Der det ikke foreligger klare kunnskapsbaserte anbefalinger om hva som er beste behandling og tjeneste, bør kommunene med bakgrunn i sitt samfunnsoppdrag ha frihet til å tilpasse tjenester og tilbud i tråd med lokale forhold og innbyggernes behov.

Drammen kommune støtter utvalgets vurderinger og forslag til økt kunnskap om prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og kunnskap om effekt av de tiltakene og tjenestene som gis i primærhelsetjenestene i dag.

Vedtatt av bystyret i Drammen kommune 21.5.2019