Høringssvar fra Uloba Independent Living Norge - SA

Dato: 22.05.2019

Høringssvar.

NOU 2018: 16

Det viktigste først.

Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester

Uloba – Independent Living SA er en ideell organisasjon som kjemper for funksjonshemmedes likestilling på alle samfunnsområder. Vi er organisert som et ikke-kommersielt samvirke, og er en del av den internasjonale Independent Living-bevegelsen.

Vi finner det hensiktsmessig å sitere innledningen til Prop. 86 L (2013–2014)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Et aktivt og selvstendig liv for personer med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen har visjon om et samfunn der alle kan delta. De aller fleste har utdanning og arbeid som målsetning, og har forventninger om å leve et selvstendig og aktivt liv. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand skal nå målene i sitt liv. Regjeringen foreslår derfor å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse for å bedre hverdagen for mennesker med stort behov for assistanse og for deres pårørende. Med en slik rett kan brukeren selv kreve å få styre tildelte tjenesteressurser til personlig assistanse og til avlastning for foreldre til barn med store funksjonsnedsettelser. Forslaget er en del av regjeringens arbeid med å følge opp intensjonen i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.»

Denne innledningen til proposisjonen bekrefter at man ser det medisinske fokuset som har forsterket seg i etterkant av at flere tjenester til funksjonshemmede nå hjemles i lov om helse og omsorgstjenester. Menneskerettigheter og likestilling er grunnlaget for FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som Norge har ratifisert.

Norge ble i april i år sterkt kritisert av FN sin CRPD komite for å ikke ha gjennomført et skifte i syn på funksjonshemmede fra medisinsk modell og over til et menneskerettighets perspektiv.

Utredningen legger opp til en videreføring og forsterkning av den medisinske tilnærmingen til funksjonshemmede.

Utvalget fremmer forslag til prioriteringskriterier som bygger på en medisinsk og en velferdspreget holdning til funksjonshemmede mens man i andre førende dokumenter fra regjeringen bekrefter at likestillingsperspektivet skal være førende for utviklingen av det politiske feltet.

Utvalget har i sitt arbeid ikke tatt hensyn til eller innarbeidet likestillings eller menneskerettighets aspektet i sine argumentasjonsrekker.

Nyttekriteriet

Et tiltaks prioritet øker i tråd med den forventede nytten av tiltaket. Den forventede nytten av et tiltak vurderes ut fra om kunnskapsbasert praksis tilsier at tiltaket øker sannsynligheten for:

  • overlevelse eller redusert funksjonstap

  • fysisk eller psykisk funksjonsforbedring

  • reduksjon av smerter, fysisk eller psykisk ubehag

  • økt fysisk, psykisk og sosial mestring

Ressurskriteriet

Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på.

Ressurskriteriet skal ikke brukes alene, men sammen med de to andre hovedkriteriene for prioritering.

Alvorlighetskriteriet

Et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorligheten av tilstanden. En tilstands alvorlighet vurderes ut fra:

  • risiko for død eller funksjonstap

  • graden av fysisk eller psykisk funksjonstap

  • smerter, fysisk eller psykisk ubehag

  • graden av fysisk, psykisk og sosial mestring.

Både nå-situasjonen, varighet og tap av fremtidige gode leveår har betydning for graden av alvorlighet. Graden av alvorlighet øker jo mer det haster å komme i gang med tiltaket.

Kriteriene vil forsterke medisinsk tilnærming til liv som skal leves med selvbestemmelse og samfunnsdeltagelse.

Vibeke M. Melstøm

Generalsekretær Uloba Independent Living Norge - SA